Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie vyučovacích kompetencií na základnej škole
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035135
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3800 €
Sumár projektu:Kontext vzniku projektu je daný tým, že škola disponuje vzdelaným realizačným tímom pedagógov, ktorí majú v oblasti projektového riadenia relevantné skúsenosti, poznajú chod organizácie a rozumejú problematike cieľovej skupiny, cielene sa vzdelávajú, majú potrebu profesijne rásť a intenzívne na sebe profesne pracovať. Škola má skúsenosti s realizáciou projektu Erasmus + a s projektmi eTwinning, národné ceny, národné i európske certifikáty kvality. Žiadosť projektu Zvyšovanie vyučovacích kompetencií na základnej škole vychádza, nadväzuje a implementuje interný materiál rozvoja školy. Stratégia potrieb a rozvoja bola vypracovaná na základe starostlivej SWOT analýzy, ktorá vyčlenila a stanovila priority organizácie na nasledujúce obdobie, najmä v oblasti vzdelávania žiakov, ale aj v dnešnej dobe nevyhnutného rozvoja pedagogických pracovníkov školy. Súčasťou tohto rozvoja sú kladené požiadavky na vysokú didaktickú úroveň zamestnancov.c Evaluácia ukázala okrem iného potrebu intenzívne sa vzdelávať v oblasti didaktiky jednotlivých predmetov a získať nové skúsenosti, overiť ich v praxi, najlepšie na inej škole. Využívame a preferujeme vzdelávanie prostredníctvom takých didaktických aktivít, ktoré žiakov nielen motivujú, ale vedú ich k posilneniu základných kompetencií. Stratégia rozvoja školy reaguje na potrebu posilniť a rozvíjať profesijný rozvoj pedagógov-didaktické kompetencie. Kvalitnú organizáciu - školu - považujeme za základ vzdelávanie našich žiakov. Metóda KA1 - mobilita osôb - vyučovanie na zahraničnej škole je jedným z prostriedkov ako realizovať rozvoj kľúčových kompetencií u pedagógov, dosiahnuť ich profesijného rastu a tým zvýšiť efektivitu vyučovacieho procesu, ale aj zvýšiť možnosti uplatnenia pedagóga na európskom trhu práce. Jedna štvordňová mobilita, štyria účastníci 4. Účastníci mobility: a / učiteľky materinského jazyka 1. a 2. stupňa majú vzdelanie podľa zákona o ped. pracovníkoch, absolventi viacerých kontinuálnych vzdelávaní, pracujú na projektoch eTwinning, učasť na seminárooch eTwinning, účastníci mobilít Erasmus+, b / učitelia anglického jazyka, vrátane riaditeľa školy majú vzdelanie podľa zákona o ped. pracovníkoch, absolventi viacerých kontinuálnych vzdelávaní, účastníci mobilít Erasmus+, c / učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov majú vzdelanie podľa zákona o ped. pracovníkoch, absolventi viacerých kontinuálnych vzdelávaní, pracujú na viacerých školských a slovenských projektoch, účastníci mobilít Erasmus+ Vplyv na účastníkov, výsledky projektu sa prejaví zvýšením kompetencií k učeniu, najmä: • posilnenie kompetencií - komunikatívnych - slovanský jazyk • realizovať sa pri práci v tíme • rozvíjať zmysel pre toleranciu a porozumenie • naučiť sa implementovať nové skúsenosti • získať a rozvíjať zručnosti, schopnosti a znalosti, ktoré prispievajú k spoločenskému, profesionálnemu alebo osobnému rastu • obohacovať výučbu • získanie certifikátov, posilňovať svoj európsky rozmer Europass Mobilita • Naučiť sa využiť regionálne osobitosti pri motivácii žiakov. Ako ďalšie pridanú hodnotu možno uviesť riešenie cieľov projektu v spolupráci s partnerskou školou. Vznikne akási spoločná platforma pre vzdelávanie pedagógov v konkrétnych oblastiach.  V horizonte 2 - 3 rokov bude dochádzať k implementácii získaných skúseností aj ostatnými členmi pedagogického zboru a tým sa pozdvihne celková úroveň vzdelávania. Organizácie budú aj po skončení mobility KA1 spolupracovať na svojom rozvoji v rámci programu e-Twinning.
Koordinátor:Základná škola nar. um. L. Podjavorinskej s MS Bzince pod Javorinou
Bzince pod Javorinou