Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prines reálny anglický jazyk do svojej triedy
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035090
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Cieľom tohto projektu je budovať našu európsku identitu, ktorá nie je v rozpore s národnou identitou. Učitelia by mali byť vzorom pre vzájomnú spoluprácu, toleranciu rôznych kultúr, práve teraz, keď sa hovorí o páde Európy. Rýchly rozvoj spoločnosti vyžaduje pohotovú reakciu na zmeny vo všetkých oblastiach života. Ovládanie anglického jazyka ako prostriedku dorozumievania neustále narastá. Naším zámerom je prehĺbiť u žiakov kladný postoj k výučbe jazyka, aby mali možnosť uplatniť sa v budúcnosti na trhu práce. Profil účastníčiek : Mgr. Marcela Trebulová, učiteľka anglického jazyka, prax 22 rokov, vzdelanie UK Bratislava aprobácia Anglický jazyka a literatúra anglicky hovoriacich krajín. Mgr. Júlia Tarhajová, učiteľka anglického jazyka, prax 14 rokov, vzdelanie UK Bratislava aprobácia Anglický jazyka a literatúra. Učiteľky absolvujú tieto kurzy v dĺžke trvania 14 dní na Univerzite v Kent v Pilgrims, Canterbury, England: Pilgrims organizuje vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku z celého sveta už viac ako 40 rokov. Ich humanistický princíp umožnil tisíckam učiteľov inšpirovať a motivovať svojich študentov učiť sa cudzí jazyk. Kurzy na škole Pilgrims poskytujú učiteľom 22 hodín výučby týždenne a k tomu ešte 12 hodín výučby na popoludňajších a večerných seminároch. Mgr. Marcela Trebulová : Methodology and English language for secondary teachers. Mgr. Júlia Tarhajová: Methodology and English language for primary teachers. V rámci projektu účastníci získajú inovatívne metódy vo vyučovaní anglického jazyka ktoré sú: - Využitie hudby, príbehov, obrázkov a drámy vo vyučovaní - Spôsoby výkladu a precvičovania gramatiky a slovnej zásoby - Práca s rôznymi učebnými štýlmi - Precvičovanie výslovnosti - Využitie textu na rôzne aktivity - Medzipredmetové vzťahy - Práca s problémovými žiakmi - Precvičovanie štyroch jazyko vých zručností: počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie - Tvorivé aktivity pre mladších žiakov - Riekanky, rýmovačky a piesne - Rozprávanie príbehov, využitie drámy a hudby - Podporovanie práce vo dvojiciach na rôznych úrovniach - Rešpektovanie rôznych učebných štýlov na prvom stupni - Rozvíjanie kritického myslenia Získané poznatky a skúsenosti budeme aplikovať v rámci výučby anglického jazyka na základnej škole. O získané poznatky sa podelíme s ostatnými členmi pedagogického zboru na našej škole formou organizovania otvorených hodín, seminárov a prezenzácií. O realizovanom projekte budeme informovať verejnosť prostredníctvom školských a regionálnych novín a webovej stránky školy. Formou metodických seminárov budeme informovať učiteľov iných škôl o inovatívnych metódach zameraných na osvojovanie si cudzieho jazyka.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Sulov - Hradná 64
Súľov - Hradná