Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej európskej školy
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035045
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22560 €
Sumár projektu:Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského patrí medzi najlepšie gymnáziá v Banskobystrickom kraji. Má všeobecné triedy štvorročného štúdia a bilingválne francúzsko-slovenské triedy päťročného štúdia. Vo štvorročnom štúdiu sú aj triedy s matematickým a prírodovedným zameraním. Na škole sa vyučuje angličtina, francúzština, nemčina a ruština. Prioritou školy ja ponúkať žiakom kvalitné vzdelanie a prípravu na štúdium a pracovný život. Bilingválna sekcia dlhoročne spolupracuje so školami z Francúzska a Belgicka, organizuje školské výmeny, projekty a súťaže. Aj ostatní žiaci sa zapájajú do medzinárodných projektov a súťaží a dosahujú veľmi dobré výsledky. Sme skúšobným centrom pre skúšky na francúzsky diplom DELF. Našich pedagógov podporujeme v ďalšom vzdelávaní a rozširovaní kľúčových kompetencií. Projekt " Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej európskej školy" má za cieľ posilniť medzinárodný rozmer školy. Cieľom nášho projektu je : - zlepšenie kľúčových kompetencií a zručností našich učiteľov a vedenia školy, - osvojenie si nových moderných metód a postupov, - zlepšenie kompetencií žiakov v cudzích jazykoch, - zvýšenie ich záujmu o zhodnotenie a uznanie ich jazykovej úrovne cez medzinárodné diplomy, - zlepšenie kompetencií žiakov v matematike, zvyšovanie gramotnosti a podpora kritického myslenia, - získanie nových medzinárodných kontaktov, Očakávame, že naša škola : - udrží a posilní svoje postavenie medzi gymnáziami v našom regióne, - stane sa viac konkurencieschopnou, - stane sa atraktívnejšou pre mladých začínajúcich učiteľov, - stane sa otvorenejšou voči iným školám v Európe, - bude aj v budúcnosti prijímať žiakov a učiteľov z iných krajín v rámci medzinárodných partnerstiev. V priebehu 17 mesiacov chceme poslať 11 učiteľov z 36 možných kandidátov na 8 štruktúrovaných kurzov a 3 hospitácie v partnerských školách. Sú to učitelia cudzích jazykov, matematiky, biológie vo francúzskom jazyku a jeden člen vedenia školy. V počiatočnej fáze projektu zriadime pracovný tím a rozdelíme úlohy medzi jeho členov. Zvolíme dvoch koordinátorov. Účastníkov mobilít vyberieme podľa vopred stanovených kritérií, akými sú motivácia, plnenie povinností, účasť na ďalšom vzdelávaní a projektoch, ochota šíriť výsledky vzdelávania. Vyberieme renomované partnerské organizácie, ktoré poskytnú kvalitné vzdelávanie podľa potrieb vyučujúcich a celej školy. Pripravíme všetky náležitosti spojené s cestou a pobytom v zahraničí aj s konkrétnym kurzom či hospitáciou. Vybraní učitelia postupne v priebehu projektu vycestujú do zahraničia tak, aby sa nenarušil chod školy. Počas mobility bude ich vzdelávanie monitorovať koordinátor projektu. Po návrate si účastníci mobilít zlepšia svoje kľúčové kompetencie, osvoja si nové moderné vyučovacie metódy a postupy, zhodnotia svoju snahu pomocou certifikátu EUROPASS MOBILITA a kreditov v kontinuálnom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Vyučujúci nadviažu kontakty s učiteľmi z iných krajín, rozšíria si znalosti o navštívených krajinách, budú viac motivovaní a budú motivovať žiakov, budú ich viac zapájať do medzinárodných projektov a súťaží, budú ich vychovávať k otvorenosti k iným kultúram a tolerancii. Vypracujú nový moderný didaktický materiál, dajú ho k dispozícii ostatným kolegom zverejnia ho na stránke školy a platformách pre učiteľov. Očakávame, že po realizácii projektu dôjde k zlepšeniu výsledkov maturitných skúšok, k zvýšeniu počtu medzinárodných projektov, k účinnejšiemu využívaniu IKT na škole, k zlepšeniu hodnotenia kvality vyučovania zo strany žiakov. V dlhodobom horizonte škola upevní spoluprácu so zahraničnými partnermi, ponúkne možnosť výučbových pobytov a hospitácií u nás pre ich učiteľov, zlepší systém pobytu našich žiakov na partnerskej škole v Saumur, poprípade bude sama prijímať zahraničných žiakov na čas štúdia. Pretvorí sa tak na modernú európsku vzdelávaciu inštitúciu.
Koordinátor:Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Banská Bystrica