Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cudzí jazyk moderne, tvorivo a pre všetky deti
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035030
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21035 €
Sumár projektu:Projekt vznikol na základe viacerých požiadavok základnej školy Limbová 30. Hlavný dôraz vo výchovno-vzdelávacom procese škola kladie na kvalitnú výučbu cudzieho jazyka, rozvoj kritického myslenia a čítania s porozumením. Vysoký dôraz škola kladie aj na prácu s deťmi s ťažkosťami v učení a správaní sa, a zároveň sa im snaží zabezpečiť čo najvhodnejšie podmienky na ich vzdelávanie. Aby zabezpečila napĺňanie týchto cieľov, musí spolupracovať s viacerými organizáciami, zabezpečiť moderné materiálne vybavenie a kvalifikovaných zamestnancov. Tento projekt ponúkol možnosť ako naplniť niektoré z vízií školy. Tu sú nasledovné ciele tohto projektu: 1. Posilnenie účasti v mobilitných projektoch s cieľom zdokonaliť úroveň kľúčových kompetencií a zručností začínajúcich učiteľov v oblasti anglického jazyka v primárnom vzdelávaní. 2. Získať nové prístupy a trendy vo vzdelávaní detí s ťažkosťami v učení a sociálno-emocionálnom správaní sa. 3. Modernizácia vyučovania integráciou digitálnych technológií do výučby anglického jazyka. 4. Aplikovať cudzí jazyk prirodzenou cestou v zmysluplných situáciách pre žiakov mladšieho školského veku. 5. Podnecovať záujem o anglický jazyk prostredníctvom tvorivých prístupov, improvizácie, novými formami, metódami a prostriedkami. Samotného projektu sa zúčastní 6 pedagógov a 1 špeciálny pedagóg. Všetci pedagógovia sú zamestnancami školy a vyučujú anglický jazyk, prípadne využívajú na svojich hodinách metódu CLIL, nakoľko je úroveň ich kompetencií v oblasti výučby anglického jazyka rôzna, každý z nich si na základe svojich možností a potrieb školy vybral čo najvhodnejší kurz s cieľom zvyšovať svoje odborné kompetencie a tým zvyšovať kredit a dobré meno školy. Účastníci absolvujú 6 rôzne zameraných štrukturovaných kurzov. Kurzy sú nasledovné: CLIL CONTENT AND METHODOLOGY FOR PRIMARY TEACHERS TEACHING DIFFICULT LEARNERS DRAMA TECHNIQUES FOR CREATIVE ENGLISH TEACHING PRACTICAL USES OF TECHNOLOGY IN THE LANGUAGE CLASSROOM METODOLOGY AND ENGLISH LANGUAGE FOR PRIMARY TEACHER ENGLISH LANGUAGE IMPROVEMENT COURSE Po absolvovaní mobilitných aktivít budú vyslané učiteľky implementovať získané poznatky do vyučovacieho procesu, ďalej šíriť medzi rodičmi detí a zapracovávať do školského vzdelávacieho programu. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti budú ďalej šíriť prostredníctvom otvorených hodín pre kolegov, workshopov pre učiteľov našej školy a aj ostatných učiteľov a prostredníctvom príspevkov na odborných pedagogických web stránkach a na školskej stránke. Účasť vybraných pedagogických zamestnancov na tomto projekte by pomohla našej organizácii naplniť svoj cieľ efektívne využívať digitálne technológie aj pri výučbe cudzieho jazyka, posilniť kvalifikáciu pedagógov v oblasti výučby anglického jazyka, nakoľko sa zvyšuje záujem o výučbu anglického jazyka v našej škole. Veríme, že účasť v tomto projekte nám poskytne množstvo kreatívnych metód, postupov i materiálov, ktoré zvýšia u žiakov sebadôveru a záujem o používanie cudzieho jazyka. Účasť špeciálneho pedagóga by zabezpečila čo najkvalitnejší odborný prístup v oblasti špeciálno-pedagogických služieb, poskytovaných deťom s ťažkosťami v učení a správaní sa, ktorých počet sa na našej škole zvýšil. Taktiež by sa nám otvoril väčší priestor pre spoluprácu so školami z krajín Európskej únie.
Koordinátor:Základná škola Limbova 30, Žilina
Žilina