Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035029
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21660 €
Sumár projektu:Pozadie a kontext: Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji je veľká škola pre vyše 800 žiakov (vo veku 6-15) blízko Bratislavy. V nedávnej dobe bola budova školy dvakrát rozširovaná kvôli rastúcemu počtu žiakov. S tým súvisí aj rastúci počet učiteľov. Väčšina prichádzajúcich učiteľov je našťastie nadšených do práce. Radi by sme, aby sa naďalej vzdelávali a cítili sa spokojnou a lojálnou súčasťou našej inštitúcie. Škola je zameraná na cudzie jazyky, IKT a environmentálnu výchovu. Naši žiaci dosiahli veľa úspechov v rôznych súťažiach, vrátane olympiády z anglického a nemeckého jazyka. Škola dosahuje mierne nadpriemerné výsledky v Testovaní 9 a 5. Mnohí študenti pokračujú na bilingválnych gymnáziách. Napriek úspechom, musíme naďalej tvrdo pracovať na kvalite vzdelávania, prinášať do tried nové metódy a zábavné aktivity. Zúčastňujeme sa na niekoľkých európskych projektoch, ako eTwinning Schoolovision, Európsky deň jazykov, ENO Tree Day. Spolupracujeme s partnerskou školou v Česku. Každý rok navštevuje školu učiteľ z Británie s výbornou prezentáciou o Británii a s informáciami o možnostiach štúdia v UK. Stále je veľa práce pred nami, ak chceme, aby naši študenti mysleli v európskych dimenziách. A je to ešte dôležitejšie teraz, keď média sú plné negatívnych správ a konšpiračné weby šíria klamstvá. Ciele: Prvým cieľom projektu je zvýšiť úroveň jazykových kompetencií učiteľov, tak aby sa zlepšila kvalita výučby cudzích jazykov na našej škole. Súčasne s tým chceme rozšíriť znalosti o európskej, britskej a špecificky anglickej a škótskej kultúre a živote. Učitelia by mali byť schopní osvetľovať a podporovať európske hodnoty, ako je napr. mier, spolupráca, ľudské práva, tolerancia a solidarita. Zlepšia učenie kritického myslenia a rozlišovania hodnoverných zdrojov informácií od falošných správ. Kľúčovou výzvou je začleňovanie žiakov so špecifickými potrebami. Preto posielame zamestnankyňu aj na takto zameraný kurz. Všetci účastníci prinesú inšpirujúce informácie o vzdelávacom systéme a metodológii v iných krajinách. Stretnú nových kolegov a možno s nimi i realizujú medzinárodné projekty. Účastníci, mobility a očakávané výsledky: - Do mobilít sa zapojí 8 zamestnancov. Všetci sú učitelia a plnia aj iné dôležité úlohy v rámci školy. - Kurzy Pilgrims v Canterbury navštívi sedem účastníkov. Z Pilgrims máme tie najlepšie skúsenosti z leta 2015, keď traja učitelia priniesli veľa nadšenia a zaujímavých aktivít do školy. Stále sme v kontakte s niekoľkými lektormi Pilgrims a kolegyňami zo Švédska, Poľska, Maďarska, Estónska, Nemecka... - V súlade s ich potrebami a s potrebami školy budú študovať v jedno- a dvojtýždňových kurzoch: Metodológia a anglický jazyk pre primárny stupeň Metodológia a anglický jazyk pre sekundárny stupeň Kurz vylepšovania angličtiny pre učiteľov Špeciálne potreby a inkluzívne učenie Techniky drámy pre tvorivú výučbu angličtiny Praktické využitie mobilných technológií v triede Britská kultúra, jazyk a život. - Jeden učiteľ sa zúčastní Tréningu učiteľov v Inlingua Edinburgh. Kurz pozostáva z dvoch hlavných zložiek (Teaching Training a Spoken Performance) plus programu zameraného na škótsku kultúru. - Štúdium angličtiny v anglicky hovoriacej krajine a intenzívny kontakt z učiteľmi z celého sveta určite prinesie účinnosť do komunikácie našich učiteľov a rozšíri ich všeobecné kultúrne vedomosti. Kurzy ich vybavia nástrojmi, ako komunikovať efektívnejšie a ako použiť ich vedomosti vo vyučovaní. Účastníci si obnovia zručnosti v hovorení a počúvaní, osvoja si modernú metodológiu orientovanú na komunikáciu, budú ťažiť z výmeny skúseností dobrej praxe. Benefity: Naša škola doteraz participovala na dvoch projektoch Erasmus plus KA1 a mobility a mobility a výsledky boli vynikajúce. Preto si dovoľujeme tvrdiť, že očakávame veľké výhody z projektu pre našu školu, žiakov a samotných učiteľov. Dúfame, že sa nám podarí vyvolať hlbší záujem žiakov o štúdium, a to nielen angličtiny. Naši učitelia vnesú život do vyučovacích hodín a urobia ich atraktívnejšími. Sme presvedčení, že vybraté kurzy a štruktúrované študijné návštevy prispejú k európskemu rozmeru našej školy. Študenti lepšie porozumejú rôznym aspektom európskeho života, kultúry a hodnôt. Veríme tiež, že naši účastníci prispejú k spolupráci školy so vzdelávacími inštitúciami v zahraničí. Naša škola je súčasťou miestnej komunity. Učitelia ovplyvňujú žiakov, žiaci ovplyvňujú svojich kamarátov a rodinu. Vzdelaní a nadšení učitelia predstavujú pre spoločnosť jednu z najlepších vecí.
Koordinátor:Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji