Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budúcnosť mladých ľudí v našich rukách
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035023
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37040 €
Sumár projektu:Zmena regionálneho trhu práce na európsky trh práce si vyžaduje zmenu koncepcie vyučovania na našej škole. Naša škola má záujem pripraviť žiakov nielen na domáci, ale aj na európsky trh práce. To je dôvod prečo naša škola potrebuje zlepšiť jazykové kompetencie svojich učiteľov a potom aj žiakov ako aj zručnosti v oblasti projektového manažmentu a interkultúrnych kompetencií. Na to, aby sme dosiahli tento hlavný cieľ, ktorým je úspešný mladý človek, musíme prejsť dlhú cestu školení, zmien, a tvrdej práce. To je dôvod prečo sa naša škola rozhodla pre tento projekt , ktorého hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu vzdelávania na strednej odbornej škole. Realizácia projektu uspokojí tieto potreby školy: - zlepšenie komunikatívnych kompetencií v anglickom a aj nemeckom jazyku, - získanie vedomostí o nových metódach a formách vyučovania nielen anglického jazyka ale aj ostatných predmetov či už všeobecnovzdelávacích, alebo odborných predmetov, - zlepšenie praktických zručností pri používaní IT na vyučovaní, - získať nové vedomosti ako pristupovať k nadaným a slabým žiakom, k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a k žiakom z národnostných menšín žijúcich na Slovensku, - zmena riadenia a vedenia školy na základe odpozorovania školských systémov na zahraničných školách, - zvýšenie interkultúrneho povedomia, - pochopenie pre rôzne, nielen európske kultúry a tradície, - získanie kompetencií projektového manažmentu. Uspokojiť tieto potreby by mali nasledujúce projektové aktivity: „job shadowing“ a účasť na kurze projektového manažmentu. V rámci aktivity „job shadowing“ máme v pláne navštíviť 5 zahraničných škôl. Týchto mobilít sa zúčastní 25 účastníkov našej školy. Na kurze projektového manažmentu sa zúčastnia 2 účastníci. Prínos kurzu pre účastníkov spočíva, tak v zdokonalení si komunikačných zručností, ale najmä v získaní kontaktov na iné európske stredné školy a následné využitie týchto kontaktov na tvorbu projektov a perspektívnu spoluprácu. Kurz poskytne účastníkom množstvo adekvátnych informácií týkajúcich sa manažovania projektov, financovania a ich využitia pre ďalší rozvoj školy. Všetci účastníci projektu budú ochotní pracovať na danom projekte, budú mať dostatočné jazykové schopnosti, budú ochotní šíriť myšlienku multikulturalizmu medzi kolegami a medzi študentmi a v neposlednom rade budú ochotní zapojiť sa do realizácie zmien, ktoré máme v pláne na škole urobiť. Projekt prispeje k novému a modernému prístupu ku každému žiakovi, budú sa zvyšovať jeho jazykové kompetencie, zlepšovať odborné zručnosti a zručnosti v oblasti IT, žiaci zvýšia svoje interkultúrne povedomie, a získajú nový pohľad na ich vlastný rozvoj osobnosti a ďalšie napredovanie. Nové vedomosti o zahraničných školských systémoch, moderné metódy a formy vyučovania, nové prístupy ku predmetu a žiakovi, to všetko bude implementované do školského vzdelávacie programu a následne do učebných osnov jednotlivých predmetov. Realizácia projektu bude signálom nielen pre mieste orgány, že sme škola ktorej záleží na získavaní skúseností s cieľom zlepšiť odborné vedomosti zamestnancov, čím sa dosiahne vysoký stupeň vzdelania. Budeme príkladom pre iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré stále váhajú urobiť ten správny krok a zapojiť sa do programov Erasmus+.
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska
Vranov nad Topľou