Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania.
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035009
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25395 €
Sumár projektu:Naša organizácia je spojená škola s dvomi organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia. Na škole študuje 820 žiakov v 7 odboroch: strojárstvo (zamerané na automobilový priemysel), technické lýceum, mechatronika, elektrotechnika, obchodná akadémia, informačné a sieťové technológie, logistika. Výučba je zameraná aj na celosvetovú CISCO sieťovú akadémiu, ktorá sa vyučuje v troch zameraniach - sieťové technológie, lýceum a elektrotechnika. Súčasťou štúdia je každoročne aj povinná dvojtýždňová prax v podnikoch, firmách, či úradoch. Škola sa zapája do experimnentálnej výučby a overovania nových učebných odborov a predmetov v oblasti IKT a elektrotechniky. Vznikli u nás nové učebné odbory - Logistika a Sieťové technológie. Aj keď škola patrí k najväčším a najžiadanejším v Žilinskom kraji, v posledných rokoch je štatiskika nezamestnaných absolventov dosť nepriaznivá a dosahuje k 30 percentám. Preto sa vedenie školy snaží zrušiť neperspektívne odbory a zavádzať nové, také, ktoré sú na trhu žiadané. Škola hľadá perspektívu do budúcnosti a snaží sa byť pre žiakov aj rodičov atraktívna, preto sa zapája do mnohých projektov vyhlásených nielen vládou a ministerstvom, ale aj inými organizádiami - Siemens, Kia... Tohto roku sa naša škola stala aj školiacim strediskom pre verejnosť. Cieľom našej školy na obdobie najbližších dvoch rokov je: - zníženie percenta nezamestnaných absolventov školy - zlepšenie výsledkov na maturitnej skúške z anglického jazyka - zlepšenie metodológie výučby v anglickom jazyku - zlepšenie metodológie výučby v odboroných predmetoch použitím anglických odborných učebníc a iných zdrojov. - využívať metódu CLIL vo vyučovaní - získať nové nápady a techniky pre prácu so žiakmi s postihnutím a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Do projektu budú zapojení ôsmi učitelia našej školy. Všetci účastníci budú učitelia našej školy. Šiesti budú vyučujúci anglického jazyka a dvaja odborných predmetov. Plánované aktivity sú: analýza súčasného stavu, zhodnotenie, naplánovanie konkrétnych kurzov so zameraním na budúci rozvoj školy - zlepšenie vyučovania anglického jazyka a odborných predmetov, bilingválne vyučovanie, CLIL..., zriadenie pracovnej skupiny zodpovednej za projekt, výber vhodných učiteľov, oslovenie vhodných partnerov, predregistrácia účastníkov na jednotlivé kurzy, podpísanie zmlúv s partnerskými organizáciami pre splnenie plánu rozvoja, absolvovanie stretnutí vybratých učiteľov a ich vzájomné rozdelenie úloh a poučenie podľa vopred zvolených mobilít, vyplnenie dotazníkov, zhotovenie nástenky na hlavnej chodbe školy s viditeľným logom Erazmus+, ktorá bude počas celého roka informovať o priebehu projektu žiakov aj zamestnancov školy, absolvovanie štrukturovaných kurzov v zahraničí, zhodnotenie výsledkov a vzdelávacích výstupov podľa stanovených kritérií, šírenie výsledkov projektu a vypracovanie záverečnej správy, následne - uplatňovanie získaných skúseností v ďalšej výučbe a príprave plánov a štandardov. Predpokladaný dopad na žiakov: - zlepšenie kreatívneho myslenia, väčšie zaangažovanie pri vyučovaní vďaka vhodným metódam učiteľov a tým zlepšenie pozornosti vo vyučovacom procese, zvýšenie medzikulturálneho povedomia, vrátane sociálnej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, zvýšenie schopnosti nájsť a využiť on-line programy a mobilné aplikácie, ktoré im pomôžu v jazykových aj odborných zručnostiach, vďaka integrovaniu IKT do CLIL výučby a zážitkovým metódam si rýchlejšie osvoja nové učivo na učiteľov a kolegov: - efektívnejšie plánovanie výučby pri učení sa gramatiky a slovnej zásoby v cudzom jazyku, zlepšenia schopnosti vedieť vybrať použité názorné materiály, ktoré pomáhajú rozvíjať tvorivosť u žiakov, zvýšenie medzikulturálneho povedomia, vrátane sociálnej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, rozvoj jazykových zručností, zvýšenie schopnosti nájsť a využiť on-line programy a mobilné aplikácie, ktoré pomáhajú študentom v jazykových aj odborných zručnostiach, zvýšenie schopnosti navrhovať a využívať vzdelávacie materiály, prostriedky a nástroje na podporu štúdia, zvýšenie príležitosti pre profesionálny a profesijný rozvoj, prehľad o používaní CLIL, integrovanie IKT do CLIL výučby s použitím zážitkových metód, oboznámenie sa a využívanie praktických on-line nástrojov vhodných pre CLIL a učebných pomôcok vyvinutých špeciálne pre CLIL na školu: - posilnenie medzinárodnej spolupráce a rozvoja v oblasti vzdelávania, porovnanie odborného vzdelávania v Británii s našou školou a možnosti implementovať niektoré skúsenosti do výučby na našej škole, integrovať IKT do CLIL výučby na región: - umožniť širokej verejnosti študovať nové predmety a technológie bez potreby cestovania do vzdialených miest, zabezpečiť fabrikám kvalifikovanú a vysoko odbornú pracovnú silu.
Koordinátor:Spojená škola
Kysucké Nové Mesto