Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tvorivé učenie (sa) - cesta k motivácii
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035005
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7260 €
Sumár projektu:Spojená škola Tvrdošín má bohatú, viac ako 50 ročnú históriu a je situovaná vo vidieckej oblasti Hornej Oravy, ktorá bola v minulosti centrom elektrotechnického priemyslu. V súčasnosti školu navštevuje 482 žiakov, ktorí študujú v šiestich štvorročných odboroch: - elektrotechnika, - technické a informatické služby v elektrotechnike, - mechatronika, - technické lýceum zamerané na informatiku, - obchodná akadémia. Počas svojej existencie škola vychovala tisícky študentov, ktorí získali pevný základ pre svoje ďalšie uplatnenie v praxi alebo na vysokej škole. Hoci má naša škola veľmi dobré meno, a to nielen v našom regióne, musí v súčasnosti čeliť mnohým problémom – nedostatok peňazí, zastaralé centrá odbornej prípravy, neuspokojivá jazyková vybavenosť učiteľov a žiakov, ale hlavne, nedostatočná prepojenosť vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov a tým aj trhom práce. Naším projektom s názvom Tvorivé učenie (sa) - cesta k motivácii, chceme prispieť k riešeniu týchto problémov. Hlavným cieľom školy je premena tej tradičnej na modernú a hlavným cieľom tohto projektu je, podieľať sa na tejto modernizácii. Prioritou našej školy je pripraviť žiakov nielen po odbornej stránke, ale dôraz kladieme aj na ich kvalitnú jazykovú vybavenosť. Toto všetko vyplýva z požiadaviek pracovného trhu a zamestnávateľov okolitých firiem, ktorí poukazujú na nedostatočnú jazykovú pripravenosť našich absolventov. Plne si uvedomujeme, že žiak bez praktických jazykových zručností má obmedzené možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Výrazne im chýba sebadôvera v komunikácii v cudzom jazyku. Daný problém môže byť ovplyvnený aj faktom, že učitelia sami nemajú možnosť naučiť sa nové metódy a stratégie výučby priamo v prirodzenom prostredí, v komunikácii s rodenými používateľmi anglického jazyka, v relatívne krátkom časovom horizonte. Takto získané skúsenosti sa nedajú ničím nahradiť. Keďže sú priamo zažité, sú aj dlhodobo udržateľné a oveľa trvácnejšie. Zvyšovanie odbornosti pedagogického zamestnanca, využívanie nových inovatívnych metód a zdokonaľovanie cudzojazyčného vzdelávania zvyšuje motiváciu, kvalitu každodennej práce, odstraňuje memorovanie a v neposlednom rade eliminuje tak často skloňovaný efekt vyhorenia. Vďaka takýmto učiteľom, s otvoreným myslením, príde do školy modernizácia a medzinárodná otvorenosť. Medzinárodné projekty vnímame ako jeden z najdôležitejších nástrojov k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Chod našej školy zabezpečuje 47 pedagogických a 25 nepedagogických zamestnancov. Do projektu za zapojili 4 učitelia. Vo všetkých prípadoch ide o metodické kurzy pre učiteľov. Prioritou je nadobudnúť a prehĺbiť profesijné pedagogické kompetencie, ktoré budú cestou k motivácii žiakov a učiteľov Spojenej školy Tvrdošín. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti chceme spracovať, vyhodnotiť a následne implementovať do vyučovacieho procesu. Praktické skúsenosti z mobilít budú tiež sprostredkované ostatným učiteľom, rodičom, potencionálnym prvákom, vzdelávacím inštitúciám v okolí a zriaďovateľovi, v rámci otvorených hodín a formou prezentácií. Novovytvorené vyučovacie materiály (články, prezentácie, pracovné listy, interaktívne materiály.....) budú šírené prostredníctvom webovej stránky školy, platformy eTwinning, lokálnych periodík a fotoreportáží vo vestibule školy. Za dlhodobý prínos považujeme spoznávanie kultúrneho dedičstva jednotlivých krajín, pochopenie kultúrnej rozmanitosti Európy, spoznávanie životného štýlu v európskych krajinách a tým odstraňovanie predsudkov, hlbšie upevnenie medzinárodných vzťahov a kompetencií pre tímovú spoluprácu, získanie medzinárodných kontaktov a vytvorenie databázy pracovných materiálov. Účelom predkladaného projektu nie je len získanie financií, ale predovšetkým dosiahnutie trvalej zmeny, naštartovanie zmysluplných aktivít dlhodobejšieho charakteru, ktoré prispejú ku kvalitnej jazykovej a odbornej príprave našich študentov a následne k ich uplatneniu sa na trhu práce.
Koordinátor:Spojená škola Tvrdošín
Tvrdošín