Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edukacja matematyczna poprzez sport
Číslo projektu:2017-1-PL01-KA219-038456_3
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Projekt „Edukacja matematyczna poprzez sport ” będzie realizowany w okresie od października 2017 do końca września 2019 przez cztery placówki oświatowe w Polsce, Włoszech, Łotwie i Słowacji. Jest on wynikiem analiz dotyczących niskiego poziomu umiętności matematycznych uczniów w/w placówek oraz refleksji nad realizowanymi w szkołach gimnazjalnych programami nauczania, który nie uwzględnia zajęć praktycznych zastosowania wiedzy matematycznej w dziedzinach życia codziennego, ani nie przygotowują uczniów do aktywnych działań w tym obszarze. Zaproponowane przez wnioskodawców zagadnienie połączenie aktywności sportowej i matematyki mogą być atrakcyjne dla uczniów z różnych państw Europy, szczególnie, jeśli zostaną powiązana z wymianą uczniów oraz wzbogacona o kontekst językowy i kulturowy. Projekt zakłada realizację zagadnień związanych z następującymi modułami tematycznymi – I moduł- pomiary wyników sportowych, przyrządy pomiarowe i ich dokładność ( nowe technologie ), historyczne ujęcie, - jednostki miary długości, prędkości, powierzchni, porównywanie i przeliczanie jednostek, system miar SI oraz Anglosaskie jednostki miar, wymiary boisk w różnych dyscyplinach sportowych II moduł - prezentacja wyników sportowych – diagramy , wykresy, tabele i ich interpretacja, statystyki i ich analiza- wnioski, strategie w grach zespołowych, rola trenera III moduł - sport i zdrowie, sporty codzienne i ich znaczenie dla przeciętnego człowieka - każdy znajdzie swój sport - promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród nastolatków IV moduł- paradyscypliny sportowe– sport przepisem na zdrowie fizyczne i psychiczne-wyniki i ich porównanie- techniki pomiarowe- osiągnięcia medycyny dla niepełnosprawnych W ciągu 2 lat trwania projektu przewidujemy 4 międzynarodowe spotkania projektowych . Będą się one odbywać co 4-5 miesięcy (pierwsze w organizacji wnioskującej oraz po jednym u każdego partnerów). Podczas pierwszego spotkania, które odbędzie się w szkole wnioskującej zostanie opracowany szczegółowy harmonogram mobilności oraz działań projektowych, szczegółowy plan najbliższych spotkań projektowych. Uczniowie na bieżąco poprzez dostępne kanały komunikacyjne będą omawiali, korygowali swoją pracę, a następnie opracują dokument końcowy, który umieszcza na stronie internetowej szkoły, przestrzeni twinspace platformy E-twinning, prowadzonym wspólnie międzynarodowym blogu, lokalnych mediach, gazetkach szkolnych. Osoba odpowiedzialną będzie szkolny koordynator oraz dyrektor Po każdej mobilności uczniów i wspólnych działaniach zostanie opracowana broszura wielojęzyczna na tematy dotyczące danego modułu. Rezultaty miękkie dotyczące udziału młodzieży w projekcie, przewidywane w czasie realizacji to przede wszystkim rozwój kompetencji interpersonalnych ponad różnicami kulturowymi, etnicznymi, a także ponad barierami komunikacyjnymi, oparty na poszerzaniu umiejętności matematycznych i prozdrowotnych, doskonalenie umiejętności językowych. W obszarze nauczycielskim elementem tego programu będzie opracowanie metod poprawy i rozwijania metod nauczania matematyki, zdobycie nowych kompetencji poprzez wymianę doświadczeń z kadrą z partnerskiej szkoły i poprawa umiejętności językowych. Głównym efektem końcowym projektu będzie opracowanie programu innowacji pedagogicznej „Matematyka w sporcie” udostępniony innym do wykorzystania w kolejnych latach, w każdej szkole partnerskiej powstanie w pobliżu szkoły „ścieżka zdrowia”, program prozdrowotny dla nastolatka oraz uczniowski blog na temat stosowania matematyki w różnych dziedzinach życia. Uczestnikami projektu będzie w sumie 60 uczniów, po 15 z każdej szkoły. Każda szkoła odbędzie po 3 mobilności do szkół partnerskich. W każdej z tych mobilności weźmie udział po 15 uczniów ze szkół wysyłających i 15 uczniów ze szkoły przyjmującej. W każdej ze szkół partnerskich uczniowie będą pracowali w grupie 15 osobowej pod opieką czterech nauczycieli (w tym koordynatora). Oprócz mobilności uczniów odbędą się 4 spotkania projektowe, w których weźmie udział koordynator szkolny oraz 1 z nauczycieli uczestniczących w projekcie. Koordynatorzy szkolni będą na bieżąco monitorować realizację działań projektowych, raz na 2 miesiące będą przesyłać raport do koordynatora głównego, w którym zamieszczą także sprawozdanie finansowe i wykażą zgodność podejmowanych działań z harmonogramem. Koordynatorem głównym będzie nauczyciel z Polski. Udział w działaniach projektowych zwiększy wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Wyższe kwalifikacje nauczycieli - uczestników projektu będą miały wpływ na jakość pracy realizującej projekt placówki. Zachęcą innych pracowników szkół do nauki języków obcych, wprowadzania nowych metod nauczania. Ośmielą pozostałych nauczycieli do korzystania z możliwości stwarzanych przez takie projekty i wyjazdy.
Koordinátor:Zakladna skola, Smeralova 25, Presov
Prešov