Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Családdal Együtt Példával Program
Číslo projektu:2017-1-HU01-KA219-035916_3
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:A projekt legfontosabb küldetése a család-óvoda kapcsolatának kooperatív, a határok kölcsönös kialakításán és betartásán alapuló, a gyermekek mentális egészségét nagyban befolyásoló, és a hosszútávú, közös érdekből fakadó szülői együttműködés megteremtése. Előzetes vizsgálódásaink során, kutatásaink és kérdőíves felméréseink kapcsán arra a következtetésre jutottunk választott partnereinkkel együtt, hogy sokkal jobb és eredményesebb lehetne a család-óvoda kapcsolat, ha a pedagógusok olyan új, innovatív módszertani képzéssel gazdagodnának, mely ezt a törekvést megsegítené. Egyre több óvodában okoz gondot a gyermekek észlelési - és/vagy viselkedészavara, pszichés tünetei, melyek következményei negatív hatással vannak a gyermekek kognitív-testi-lelki fejlődésére, valamint hosszútávú, negatív következményei lehetnek a személyiségfejlődésükre is. A problémák nehezítik a nevelőmunka mellett a család-óvoda kapcsolatának eredményességét is. Ezért jött létre a projektünk, melyben a partnerekkel közösen, a művészeti eszközök komplex tanulási folyamatba építésével, a mese, a dramatikus játék, az ének-zene-tánc, ábrázoló tevékenységek, és a mozgás, a sport segítségével vonjuk be a családokat az intézményes nevelésbe, a kooperatív együttműködés reményében. A projekt fontos célja a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése, mind óvodai, mind családi környezetben, mely a szülők partneri együttműködésével valósítható meg. Célunk az esélyegyenlőség, a hátránykompenzáció, az integrálás, a gyermekek testi-lelki egészségének megőrzése az inkluziv pedagógia tükrében, a szülők családi nevelésének megsegítése, valamint a pedagógusok kompetenciáinak, módszertani kultúrájának gazdagítása, és mentális egészségük megóvása. Az együttműködésben szereplő partnerországok 4 intézményének pedagógusai hasonló gondokat és célokat fogalmaztak meg. A partnerekkel közösen terveztük meg az együttműködés folyamatát, figyelembe véve az intézmények egyéni kompetenciáit, erősségeit, humánerőforrásait, a gyermekek egyéni szükségleteit, képességeit, és a spontán tanulási folyamatba integrálható komplex nevelési-oktatási célokat, lehetőségeket. Előzetesen kérdőívekkel tájékozódtunk mind a pedagógusi, mind a szülői elvárásokról, igényekről. A projektbe kapcsolódó partnerek között drámapedagógus, családterapeuta, valamint más partnerségi projektben már sikeresen együttműködő, bevált jógyakorlatokkal rendelkező pedagógusok is részt vesznek. A jógyakorlatok beépülnek projektünkbe. A projekt gerincét a gyermekek érdeklődésének, életkori sajátosságainak és egyéni képességeiknek megfelelő tevékenységek köré szervezzük, a komplex művészeti eszközök széles felhasználásával, mely folyamatban a pedagógusok, gyermekek, szülők aktív részvételére számítunk, lehetőséget teremtve ezzel a gyermekek személyiségfejlesztésén, ismereteinek elmélyítésén túl a család-óvoda kapcsolatának elmélyítésére, a bizalom megalapozására. A partnerintézményekkel közösen valósítjuk meg a céljainkat, segítve ezzel az európai kultúra valamint egymás pedagógiai kultúrájának, jógyakorlatainak megismerését, a néphagyományőrzést határon túl, az anyanyelvi nevelést illetve a multikulturális nevelést, növelve ezzel az összetartozás érzését. Az új, innovatív módszerek képzés során történő megismerésével új lehetőség nyílik a családok óvodai nevelésbe integrálására, a normatív/paranormatív krízisekkel küzdő családok megsegítésére, illetve kompetens segítőkhöz irányítására. Ehhez megfelelő kommunikációs kultúra szükséges, mely a képzés során hangsúlyos elem, egyéb új módszertani elemek mellett. Mindez segíti az óvodai nevelést, a gyermek optimális személyiség-és pszichés fejlődését, gyermekvédelmi feladatot teljesít, és támogatja a családi nevelést. Az új ismeretek elsajátítása biztonságot ad a pedagógusnak, színesedik fejlesztőmunkájuk, az új tapasztalatok beépülnek a mindennapi tevékenységekbe, hosszútávú jó mentálhigiénés hatást eredményez. Közös munkánk során nemzetközi szinten hívjuk fel a figyelmet a pedagógusok családokkal történő együttműködésének fontosságára, a minél több minőségi idő eltöltésére, a mozgás, a mese, a beszélgetések fontosságára, mint testi-lelki egészségvédelmi lehetőségekre. Együttműködésünk során nevelőtestületünk módszertani kultúrája, kooperatív képességei fejlődnek, mely kihat az egész intézményre is. A “Mesés egészség” és a “Kölcsönhatás” program új módszertani ismereteket ad a résztvevő pedagógusoknak, mely tapasztalatokat digitális, írott, nyomtatott formában projektünk, a Családokkal Együtt Példával Program jógyakorlatai mellett az eredmények és az elkészült módszertani füzettel együtt széles körben kívánunk terjeszteni. Mindez a projekt webes felülete, plakátok, reklámfilmek, médiamegjelenések, sajtótermékek, konferenciák, és szakmai fórumok segítségével valósítható meg helyi közösségekben, országos, és nemzetközi szinten.
Koordinátor:Materska skola - Ovoda
Kráľovský Chlmec