Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLOSER
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA205-000608
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:152174 €
Sumár projektu:Projekt „CLOSER“ predkladá nezisková organizácia Centrum pre interkultúrny dialóg (CID). Do projektu sú zapojené 4 silné, skúsené a etablované organizácie krajín programu (SK, FRA, ITA, SP) a 1 mladá, ale veľmi aktívna organizácia z krajiny východného spoločenstva (Gruzínsko). Zámer projektu vychádza z poznania a analýzy situácie v oblasti sociálnej inklúzie na úrovni EÚ, pričom ako informačný zdroj o. i. využíva aj materiály publikované EACEA. Téma projektu zároveň predstavuje základné hodnoty EÚ, je to významný faktor rozvoja a udržateľnosti. Sociálna exklúzia je problémom, ktorý ma dopad na obe strany – indivíduum i spoločnosť. Autori projektu si kladú za cieľ zvýšiť kvalitu práce s mládežou v oblasti sociálnej inklúzie a posilniť kapacity PsM v aktívnom boji proti sociálnej exklúzii popri rešpektovaní EÚ hodnôt a princípov. Ďalším, rovnako dôležitým cieľom, je prispenie k budovaniu inkluzívnejšej spoločnosti a šírenie povedomia o sociálnej inklúzii medzi mladými ľuďmi a verejnosťou. V projekte sú vytýčené aj špecifické ciele, a to: zistenie potrieb PsM pracujúcich so znevýhodnenou mládežou; posilnenie PsM v oblasti soc. inklúzie; zlepšenie manažérskych kvalít partnerských organizácií v oblasti financovania, tvorenia kampane, PR, vyjednávania, marketingu, organizácie podujatí; vytvorenie on-line platformy – nástroja na uloženie materiálov, dokumentov, projektov, školení v téme sociálna inklúzia; vytvorenie spoločného postupu a nástroja kampane „Týždeň sociálnej inklúzie“, ktorá bude zvŕšením projektu v každej zo zúčastnených krajín. Na kampani sa zúčastnia zástupcovia štátu a organizácie na miestnej úrovni + dvaja zástupcovia z každej krajiny projektového partnerstva. Cieľom kampane je zviditeľniť problematiku sociálnej inklúzie/exklúzie čo najširšiemu publiku a vytvoriť každoročnú tradíciu tejto udalosti spolu s ďalšími NGOs, zúčastnenými stranami, dobrovoľníkmi, aktivistami, mladými ľuďmi a sociálnymi skupinami ohrozenými alebo aktuálne čeliacimi sociálnej exklúzii. Partnerstvo plánuje vytvorenie významných a udržateľných intelektových výstupov: správa z prieskumu o potrebách PsM, ktorí sa potýkajú s problematikou mládeže ohrozenej sociálnou exklúziou a marginalizáciou; vytvorenie Školiaceho kurikula; vytvorenie Kompédia príkladov dobrej praxe, realizácia kampane „Týždeň sociálnej inklúzie“ v každej zo zapojených krajín.
Koordinátor:Centrum pre interkultúrny dialóg