Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme sa učiť iných
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008826
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:23828 €
Sumár projektu:Projektu "Učme sa učiť iných" v maďarskom meste Szarvas, sa zúčastnia12 žiaci našej školy Pedagogickej a sociálnejakadémie Lučenec(PaSA)v doprovode 2 sprevádzajúcich pedagógov.PaSAje dvojjazyčná škola, ktorá na učiteľské povolanie pripravuje žiakov v dvoch jazykoch. V jazyku slovenskom a maďarskom. Do projektu sú zapojení žiaci 1. a 2. ročníkov odboru 7649 Mučiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvos vyučovacímjazykom maďarským. Projekt je zameraný na potreby praktickej prípravy našich žiakov, vzhľadom na to,že súčasťou vzdelávania je aj predmet "odborná prax", počas ktorého si overujú teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v odborných pedagogických predmetoch. Hlavnými cieľmi projektu sú získanie nových skúseností počas praxe v zahraničí , zvýšenie kvality vzdelávania študentovodboru učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo a v neposlednom rade zlepšenie kvality a zvýšenie objemu spolupráce so zahraničnými inštitúciami, ktoré rovnako ponúkajú možnosti vzdelávania v príbuznom odbore. Očakávanými výstupmi sú nadobudnuté zahraničné poznatky a skúsenosti v oblasti predškolskej a školskej pedagogiky a didaktiky, ich bilancovanie, porovnanie, vyhodnotenie, prípadné návrhy zlepšenia na národnej úrovni.
Koordinátor:Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, 984 18 Lučenec
Lučenec