Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Get new skills for better job oportunities
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008819
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33458 €
Sumár projektu:Mobilitný projekt "Get new skills for better job oportunities" je vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a ADC College v Londýne. Projekt je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov školy pri výkone odbornej praxe v zahraničí a overenie ich odborných jazykových schopností v praxi. Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí Veľkej Británie. Špecifické ciele predloženého projektu sú: a) rozvíjať komunikačné, sociálne a digitálne zručnosti žiakov, b) rozvíjať pracovné schopnosti žiakov prostredníctvom výkonu odbornej praxe v zahraničí, c) overiť získané teoretické vedomosti pri výkone odbornej praxe v multikultúrnom prostredí, d) poznať geografiu, dejiny, kultúru, umenie a životný štýl obyvateľov Veľkej Británie, e) rozvíjať finančnú gramotnosť pri pobyte v zahraničí, f) rozvíjať multikulturalizmus a vzájomnú toleranciu medzi obyvateľmi Európskej únie. Do projektu mobility bude zapojená skupina 15 žiakov 3. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline vo veku od 17 rokov do 18 rokov, ktorí absolvujú prípravný jazykový a kultúrny kurz a štrnásťdňovú odbornú stáž vo vybraných firmách a podnikoch vo Veľkej Británii so zameraním na oblasť administratívy. Obsah výkonu odbornej praxe v zahraničí korešponduje s odbornou praxou žiakov na Slovensku a s profilom absolventa Obchodnej akadémie v Žiline. Projekt bude realizovaný počas 12 mesiacov (od 01. 06. 2015 do 01. 06. 2016), obsahuje prípravnú fázu (prípravný jazykový a kultúrny kurz), realizačnú fázu (výkon odbornej praxe žiakov v zahraničí) a záverečnú fázu (propagácia, medializácia a diseminácia výstupov mobility). Stáž žiakov (zahraničná odborná prax) sa uskutoční v Londýne v mesiaci máj 2016. Odbornej praxe v zahraničí sa zúčastnia žiaci študijného odboru 6317 M obchodná akadémia spolu so sprevádzajúcou osobou (koordinátorka projektu a učiteľka anglického jazyka). Žiaci budú vybraní na výkon odbornej praxe podľa objektívne stanovených kritérií, vypracujú štruktúrovaný životopis a vyplnia nevyhnutné formuláre ku výkonu praxe. V prípravnom kurze získajú praktické informácie o pracovnom pobyte a životnom štýle vo Veľkej Británii, ktoré využijú pri výkone odbornej praxe. Výkon odbornej praxe v zahraničí bude realizovaný vo firmách a organizáciách, zameraných na oblasť administratívy - pracovná pozícia "administratívny asistent", "asistent v obchode" a "recepčný". Žiaci aktívne využijú získané vedomosti a zručnosti zo školského prostredia v praktickej činnosti - odborná komunikácia v anglickom jazyku, obsluha kancelárskych prístrojov a informačno-komunikačných zariadení, vybavovanie pošty, telefonický, elektronický a osobný styk s verejnosťou, starostlivosť o návštevníkov firmy, písanie listov a správ, odborné vedenie denníkov a dokumentácie, štatistika a elektronické spracovanie dát a pod. Odborné jazykové zručnosti žiakov z anglického jazyka na úrovni B1 podľa SERR sú nevyhnutnou podmienkou účasti žiakov na odbornej praxi v zahraničí. Odborná stáž v zahraničí prispeje ku osobnostnému rozvoju žiakov, zvýši ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a ku výkonu odborných činností ekonomického zamerania v praxi. Pobytom v zahraničí sa rozvinie záujem žiakov o poznanie dejín, kultúry, umenia a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie. Ubytovanie a stravovanie žiakov budú zabezpečené v anglicky hovoriacich rodinách. Účastníci stáže spoznajú počas dvoch týždňov odbornej praxe pracovný štýl obyvateľov Veľkej Británie, získajú praktické pracovné návyky a možnosť aktívnej komunikácie v anglickom jazyku. Nezastupiteľnú úlohu pri organizačnom zabezpečení odbornej stáže má sprevádzajúca osoba (učiteľka anglického jazyka), ktorá pripraví jazykový a kultúrny prípravný kurz, urobí výber účastníkov stáže podľa stanovených kritérií, zaistí dopravu a poistenie pre účastníkov stáže a primerané pridelenie žiakov na pracovné stáže (v súčinnosti s ADC College v Londýne). V priebehu stáže bude sprevádzajúca osoba zabezpečovať monitoring programu, komunikáciu s prijímacou organizáciou ADC College v Londýne a s firmami a organizáciami, kde budú umiestnení účastníci odbornej stáže. Očakávaným výstupom projektu je zlepšenie odborných jazykových zručností žiakov, získanie nových pracovných skúseností európskeho rozmeru a overenie získaných teoretických vedomostí ekonomického zamerania v praxi. Účastníci stáže získajú "Europass - Mobility" a účastnícky certifikát od ADC College v Londýne. Účasť žiakov Obchodnej akadémie v Žiline na odbornej stáži vo Veľkej Británii zvýši ich konkurencieschopnosť na európskom trhu práce.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
Žilina