Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zručnosti pre budúcnosť
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008784
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41840 €
Sumár projektu:Náš projekt obsahuje 2 aktivity. 1. Aktivita: Tohto projektu by sa zúčastnilo 16 žiakov našej školy z troch študijných odborov: grafik digitálnych médií (3447K), elektrotechnika (2675M) a manažment regionálneho cestovného ruchu (6324). Stáž im chceme zabezpečiť v Budapešti, v Maďarsku. Našim žiakom žiaľ nevieme zabezpečiť prax na takej vysokej úrovni, ako naše vybrané firmy v Maďarsku. Malé regionálne firmy nemajú také zázemie, technologické vybavenie, počítačové programy ako tie zahraničné. A nie v poslednom rade sa musiazdokonaľovať v komunikácii v anglickom jazyku. Absolventi zo všetkých troch študijných odborov majú ovládať anglický jazyk na dobrej úrovni (grafické a počítačové programy sú v anglickom jazyku, pracovaťv cestovnom ruchu tiež vyžaduje kvalitné jazykové vedomosti).Ciele projektu sa spočívajú v potrebách našich žiakov: - potrebujú zdokonaľovať svoje jazykové vedomosti, konverzáciuv anglickom jazyku, osvojiť si odborné výrazy, - osvojiť si moderné technológie (vo výrobe elektrických súčiastok, vo výrobe 3D animácií), - získať zahraničné pracovné skúsenosti, - spoznať inúinu, - získať zahraničné pracovné kontakty, - poznať maďarský systém cestovného ruchu a jeho fungovanie. 2. Aktivita V druhej aktivite by sme chceli poslať dvoch našich začínajúcich učiteľov (učiteľ odboru grafik digitálnych medií a učiteľ odboru elektrotechnika) na odbornú stáž do Budapešti, do Maďarska. Potreby a ciele druhej aktivity: - učitelia potrebujú skúsenosti v ozajstných firmách svojho zamerania, - potrebujú spoznať najmodernejšie technológie, na čo v škole nemajú možnosť, - potrebujú získať nové vedomosti a zručnosti, ktoré potom zabudujú do vyučovania odborných predmetov, - získanie nových odborných vedomostí vedie k ich osobnostnému a kariérnemu rastu, - získanie zahraničných kontaktov môže viesť v budúcnosti k spolupráce pri ďaľších projektoch, - zdokonaľovanie učiteľov v anglickom jazyku a osvojenie odborných výrazov môže tiež skvalitniť vyučovanie, nakoľko môžu v budúcnosti časť učiva prebrať aj v anglickom jazyku. Tým sa zvýši kvalita vyučovania odborných predmetov a žiaci získajú vedomosti navyše.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Jesenského 903, 980 61 Tisovec
Tisovec