Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxou v zahraničí k zvyšovaniu kvality školy
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008758
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59200 €
Sumár projektu:Z hľadiska dlhodobejšieho vývoja trhu práce budú absolventi obchodných akadémií na trhu práce stále žiadaní. Zamestnávatelia vyžadujú absolventov, ktorí sú po odbornej aj osobnostnej stránke dobre pripravení. Nedávno uskutočnený prieskum u zamestnávateľov poukázal hlavne na absenciu schopnosti samostatne pracovať a riešiť problémy a prieskum u žiakov 3. a 4. ročníka potvrdil, že povinná odborná prax je väčšinou formálna a neprináša očakávané výsledky. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli prostredníctvom projektu „ Praxou v zahraničí k zvyšovaniu kvality školy“ zlepšiť kvalitu uvedeného vyučovacieho predmetu a tým aj kvalitu školy ako aj jej celkového imidžu na regionálnej úrovni. Dosiahnutie zlepšenia ukazovateľa nezamestnanosti absolventov našej školy (vykazuje UPSVaR) je hlavným cieľom projektu. Celkový plánovaný počet účastníkov projektu je 34, z toho počet žiakov je 30. Školu navštevuje viac ako 50% žiakov, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Bratislave a práve u tejto skupiny dlhodobejšie pozorujeme neochotu k mobilite v rámci odbornej praxe. V prípade účasti týchto žiakov na zahraničnom projekte a ich osobná skúsenosť s prácou v zahraničí môže napomôcť prelomiť stereotypy a rozšíriť obzor o rôznorodosť pracovných pozícií v rámci ich odbornosti a zbaviť ich strachu a obáv z mobility. Plánovaná prax sa uskutoční v 2 dvojtýždňových turnusoch – 10/2015 a 05/2016 pre žiakov 3. a 4. ročníka v Londýna a Havířove, pričom do Londýna je plánované vyslať 10 žiakov a do Havířova 20 žiakov s celkovo 4 pedagógmi.Hlavnou aktivitou je vykonávanie odbornej praxe v podnikoch a organizáciách v Londýne a Havířove. V ČR budú žiaci v reálnom podnikateľskom prostredí denne rozvíjať soft skillsa odborné kompetencie s dôrazom na ústne i písomné komunikačné zručnosti, archiváciu účtovných dokladov spracovávanie miezd a evidovanie a kontrolu zmlúv. V Londýne bude kľúčové skvalitňovanie jemných zručností realizovaním obchodných aktivítvrátane marketingovej činnosti, pričom v oblasti používania moderného kancelárskeho vybavenia a počítačového softwéru nadobudne zúčastnený žiaknové vedomosti a zručnosti. Projekt sa bude realizovať v prvom a druhom turnuse podľa stanoveného plánu s aplikáciou projektových metód, smerujúcich na dosiahnutie stanovených cieľov, pričom kľúčovými metódamibudúriešenie problémovej situácie a motivačná výzva. V druhom a treťom realizovanom turnuse budú zohľadnené a zapracované prípadné návrhy zúčastnených žiakov i pedagógov na zlepšenie organizácie a priebehu mobility. Celkovým výsledkom projektu bude zrealizovaná odborná prax v zahraničí v počte 30 žiakov. Kvantitatívnym výsledkom bude počet žiakov ktorí získajú Europass Mobilita a Certifikáty ( predpoklad 30 žiakov). Ďalším výsledkom bude v praxi overená metodika ECVET – v procese prípravy, realizácie a vyhodnotenia mobility. Kvalitatívnymi výsledkami bude inovovaná organizácia výučby predmetu odborná prax, inovovaný ŠkVP v časti profil absolventa a predmet odborná prax, ako aj zavedenie nových foriem a metód vyučovania. Podstatný dopad realizácie projektu sa prejaví v posilnené manažérskych kompetencií členov projektového tímu a vrozšírení koncepčných a organizačných kompetencií zúčastnených pedagógov - 4 učitelia, ktorí budú aplikovať nové formy a metódy vyučovania v odbornom predmete prax, čo sa prejaví v konečnom dôsledku a dlhodobom časovom horizonte znížením počtu nezamestnaných absolventov školy(ukazovateľ UPSVaR). Inovácie vo vzdelávaní v predmete odborná prax, budú dlhodobo prinášať žiakom školy potenciál pripraviť sa na aktuálne potreby národného i medzinárodného trhu práce.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava
Bratislava