Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remeslo 2016
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008728
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53600 €
Sumár projektu:Projekt Remeslo 2016 je zameraný v odbore33 Spracúvanie drevaa technik drevostavieb na získavanie odborných zručností a skúseností pri výrobestavebno - stolárskych výrobkov,výrobu častí drevostavieb a ich montáž, na programovaniea obsluhu CNC stroja. Pre umelecké odboryje projekt určený na zlepšenie a naučenie umeleckých rezbárskych postupov a na prácu v reklamných agentúracha fotoateliéroch, kde sa žiaci zdokonalia v profesionálnom fotení, spracovaní fotografií podľa zadania a zapoja sa do reálneho pracovného procesu. Pre učiteľov školy sú plánované aktivity na porovnávanie metód a foriem vyučovania odborných predmetov a predmetu odborná prax so zámerom preniesť výsledky do vlastného vyučovania. Výsledky stáže učiteľov pomôžu pri zavádzaní duálneho systému v našej škole. Projektu Remeslo2016 sa zúčastní 24 žiakov školy a 3 sprevádzajúce osoby v štyrochturnusoch. Jedna stáž : 6 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba. Učitelia sa zúčastnia 3 stáží. Účastníkmi stáže budú žiaci SOŠDz odborov Drevárstvo a nábytkárstvo, Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Technik drevostavieb a Dizajn a tvarovanie dreva, Tvorba nábytkua interiéru,Fotografický dizajn a Propagačné výtvarníctvo . Projekt je zameraný na tie činnosti, ktoré neposkytuje SOŠD vo svojich učebných osnovách alebo len v obmedzenom rozsahu, ale pritom sú príbuzné a rozširujúce vedomosti a zručnosti žiakov v študovanom odbore. Obsah stáže a úroveň praktických úloh pre účastníkovzávisí od absolvovaných ročníkov výuky v škole a od individuálnych schopnostía morálno- vôľových vlastností účastníkov. Žiaci budú hodnotení systémom ECVET u odborov Spracúvanie dreva a Dizajn a tvarovanie dreva. Ostatní účastníci budú hodnotení individuálne. Účastníci - žiaci po absolvovaní stáže získajú tieto vedomosti a zručnosti: - zlepšeniea zrýchleniepostupu pri vyrezávaníreliéfov - obsluhovať strojea elektrické náradie na opracovanie dreva - vykonávať odbornépráce pri výrobe drevených výrobkov podľa zadania - aktívne sa zapojiť do výrobnej prevádzky - zdokonaliť sa vo fotografovanía spracovaní fotografií podľa zadania - spolupracovať s rovesníkmi a skúsenejšími pracovníkmi - rešpektovať pokyny od nadriadených a vykonávať ich podľa pokynov - základné informácie o riadení výrobnej prevádzky - zlepšiť pracovné návyky a zručnosti - informácie o spoločenských a kultúrnych zaujímavostiach regiónu - o histórii, kultúrnych pamiatkach regiónu - spoznajú bežný život obyvateľov, zvyky, jazyk, - zapojenie sa do kultúrnych ašportových aktivít v meste, regióne - naučia sa samostatnosti pri pobyte mimo známe prostredie - spoznajú rovesníkov ziny EU - zúčastnia sa neformálného vzdelávania - získajú skúsenosti s konkrétnou náplňou medzinárodnej spolupráce medzi školami podobného charakteru - získanie skúseností pri plnení projektu ,, Erasmus+ Prínos projektu pre školu: - prenos odborných informácií do vyučovania - skvalitnenie výuky a individuálnej prípravy na zamestnanie žiakov - prenos informácií z riadeniaprojektu - propagácia školy cez projekt Erasmus+ - zvýšeniezáujmu žiakov a rodičov o štúdium na SOŠD Dlhodobé prínosy: - naplnenie vízií školy - udržiavanie kontaktov s partnermi - využívanie poznatkov vo vyučovaní - propagácia projektu Erasmus+ a pokračovanie v budúcnosti - osobnostnýa profesionálny rozvoj účastníkov V rámci projektu plánujeme 3 turnusy stáží pre žiakov: 1.turnus: 6.9. - 19.9. 2015v SOŠNO Bystřice pod Hostýnem, Česká republika, 6 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba 2. turnus:1.11. - 15.11. 2015v SOŠ a SOU Písek, Česká republika, 6 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba 3. turnus : apríl - máj 2016- 14 dní, vo VBTC Vilnius, 6 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba 4. turnus: október/ november 2015 -21 dní, Praha , Square One o.s., 6 žiakov V rámci projektu plánujeme 2 turnusy stáží pre učiteľov: 1. turnus: marec 20163 dni,v SOŠ a SOU Písek, Česká republika, 3 učitelia 2. turnus: apríl - máj 2016- 5 dní vo VBTC Vilnius, 3 učitelia 3. turnus: október/ november 2015 - 5 dní,Praha , Square One o.s., 1 učiteľ
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves