Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesáci v Česku
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008721
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21848 €
Sumár projektu:Sme Strednou odbornou školou, ktorá pripravuje absolventovnajmä pre prácuv lesnom hospodárstve. Škola neustále hľadá možnosti zlepšenia kvality vzdelávania a hľadá spôsobya možnosti aj cez účasť na vzdelávacích projektochEÚ. Projekt ERASMUS plus zameraný na pracovnú stáž študentov vinách EÚ je vítanou 4- ročného študijného odboru operátor lesnej techniky poskytnúť lepšiu odbornú prípravu v predmete odborný výcvik. Riešime tým slabšiu stránku školy v odbornej príprave na zastaralej technike a to najmä pre zvoz a približovanie dreva. Po predchádzajúcichdobrých skúsenostiach s projektom LEONARDO s ktorým naši žiaci absolvovalivzdelávaciu stáž v Poľsku a Švédsku, dúfame, že aktivitou v projekte ERASMUS plusumožníme študentomv novom prostredí, na modernejšíchstrojoch a zariadeniach získať nové odborné zručnosti pre uplatnenie v budúcom povolaní. Projektu sa zúčastní 12 vybraných žiakov 3. 4. ročníka operátor lesnej techniky a 1 pedagogický pracovník. Dobatrvania stáže je 16 dní vrátane cesty. Stáž bude vykonávaná takým spôsobomaby študentiabsolvovalipod vedením odborného garanta prax v štyroch tematických celkoch: - zvoz dreva samochodnou vyvážacou súpravou - približovanie dreva lanovými navíjakmi - prebierka dreva - pestevné práce Žiaci budú cez denník odborného výcviku monitorovaní a kontrolovaní . V každom tematickom celkubude výcvik zameraný na dodržiavanie technologických postupov , nastavenie používaných mechanizačných prostriedkov, dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce, používanie osobnýchochranných pomôcok. Študenti budú mať tiež dostatok priestoru pre voľnočasové aktivity zamerané najmä na poznávanie Českejiny. Po vzájomných stretnutiach a telefonátochmedzi školou a partnerskou organizáciou bol dohodnutý časový harmonogram aktivíta uskutočnená obhliadka budúcich pracovísk.Spôsob vyhodnotenia a diseminácia výsledkov projektubude cez systémECVET. Všetky poznatky, informáciezískanépriamo z reálnejlesnej prevádzky- spôsob organizácie prácenácviku obsluhy strojov chcemepo skončení projektu zapracovať do školského vzdelávacieho programu študijného odboru operátor lesnej techniky, tak aby absolventi bolipripravenípre pracovný trh.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce
Bijacovce