Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teória a empíria
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008710
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:114203 €
Sumár projektu:Hlavným zámerom vzdelávacích a školských aktivít Strednej priemyselnej školy v Snine je ich prepojenie s politikou zamestnanosti a prispôsobenie sa požiadavkám trhu práce. Teoretická a praktická vzdelanostná úroveň absolventov vytvára priestor uplatnenia sa aj v ďalších odboroch a odvetviach hospodárskeho života. Hlavným cieľom projektu Teória a empíria je: - možnosť zorientovať sa vo svete informačných a komunikačných technológií, - v najnovších technológiách v oblasti strojárstva, v priemyselnej informatike, - v diagnostike a konštrukcii motorových vozidiel, - v ekonomických činnostiach, - v logistike v doprave a byť uznávaným špecialistom v týchto oblastiach. - zabezpečiť sledovanie dopytu po absolventoch, po ich požadovanej odbornosti. Mobilitná stáž je zakomponovaná v Školskom vzdelávacom programe ako alternatíva súvislej odbornej praxe v rozsahu dvoch týždňov. Je súčasťou vzdelávacieho procesu a nadväzuje na teoretické odborné predmety. Strategickým zámerom školy je zapojiť čo najviac žiakov priamo do praxe vo firmách, ktorých výrobné zameranie súvisí s obsahovým zameraním študijných odborov žiakov, ktorí sú účastníkmi stáží.Cieľom projektu je umožniť žiakom školy stáž vo firmách, ktoré vytvoria vhodné pracovné podmienky v súlade s pracovným programom. Partnerské organizácie so žiadajúcou organizáciou uzatvorili Memoranda o porozumení (MoP), v ktorom sa prihlásili dodržiavať podmienky ECVET. Prínosom projektu pre žiakov je možnosť využívať moderné technické zariadenie, na ktorých cieľové skupiny nemôžu pracovať počas odbornej praxe v škole a ani vo firmách v regióne a súčasne sa môžu zdokonaliť v odbornej terminológii v cudzojazyčnom prostredí a naučiť sa firemnej kultúre. V projekte sa zúčastnia traja partneri: 1. Stredná priemyselná škola v Snine - ako vysielajúca organizácia, 2. partnerská organizácia v Českej republike BaKproductions.r.o. Písek a kooperujúce firmy v Písku - HEYCO WERKČR s.r.o, UNITERM, s.r.o, ELO+, spol. s.r.o., PETOKOV s.r.o., ktoré svoj súhlas vyjadrili podpisom súhlasných listov už v tomto štádiu prípravy projektu, 3. partnerská organizácia vo Veľkej Británii - v Londýne - ADC College a prijímajúce firmy zamerané na IKT, ekonomiku a administratívu - ActiveCare, ChippingBarnetLibrary, Computer Aid International, HarlesdenLibrary, HarmonyNurseryMontessori, HomeLibrary and OutreachServices, KentonLibrary, Lewinson Centre Library, North HarrowLibrary, ProntaPrint East Sheen, ProntaPrintHarrow, SnappySnapsBakerStreet, WillesdenGreenLibrary, s ktorými máme už dlhoročné skúsenosti. Projekt plánujeme realizovať: I. v Českej republike – Písek - BaKproductions.r.o. a v kooperujúcich firmách: - v aktivite A 1 v dvoch turnusoch: - 1. turnus: od 20. septembra 2015 - do 04. októbra2015 - celkový počet 15 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby - 2. turnus: od 04. októbra2015 – 17. októbra2015 – celkový počet 15 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby - žiaci zo študijných odborov strojárstvo, technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika. II. vo Veľkej Británii - Londýn - ADC College a v prijímajúcich firmách - v aktivite A 1 v dvoch turnusoch: - 1. turnus: od 20. septembra 2014 - do 03. októbra2015 - celkový počet 12 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby - 2. turnus: od 04. októbra2015 – 17. októbra2015 – celkový počet 12 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby - žiaci zo študijného odboru technické lýceum. Špecifickými cieľmi stáže je: - získať praktické zručnosti a skúsenosti v oblastiach, ktoré súvisia so študijným zameraním žiakov a v informačno– komunikačných technológiách, - zaradiť účastníkov stáže priamo do pracovného procesu, - porovnať najnovšie technologické postupy a trendy získané v teoretickej výučbe, rozvíjať technické myslenie a nadobudnuté poznatky aplikovať v praxi, - oboznámiť sa s prevádzkou a riadením podniku, s technologickým vybavením v prijímajúcich firmách, ale aj v ďalších odberateľských podnikoch formou odbornej exkurzie, - nadobudnúť jazykové odborné kompetencie v anglickom jazyku, - v záverečnom workshope zhodnotiť prínos mobilitnej stáže – doplniť odborné témy do tematických plánov a predložiť návrhy na diskusiu do predmetových komisií, - implementovať získané poznatky do školských vzdelávacích programov, - každý účastník spracuje prezentáciu na tému Mobilitná stáž mojimi očami – prehľad, prínos a prekvapenie, - z mobilít – zostaviť kalendár na rok 2016. Účastníci stáže získajú: - od prijímajúceho partnera a ich firiem - Certifikát o absolvovaní stáže s uvedením získaných zručnostía s hodnotením, - od žiadajúcej organizácie – Certifikátriaditeľky školy o uznaní odbornej praxe, Europass Mobilita, Osobný list žiaka.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 15 Snina
Snina