Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uplatnenie bazálnej stimulácie v základnej ošetrovateľskej starostlivosti
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008709
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:50376 €
Sumár projektu:Potreba realizácie projektu je danáneustálym nárastom dopytu po kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti s využívaním efektívnych postupov citlivým k individuálnym osobitostiampacienta. Daný stav preto vyžaduje od zdravotníckych pracovníkov na všetkých úrovniach permanentné vzdelávanie a nadobúdanie nových skúseností. Jedným zo spôsobov ako je možné takmerbezfinančnéhozaťaženiavýrazne pomôcť zlepšiť kvalitu života hlavne imobilných pacientov je aplikácia bazálnej stimuácie. Bazálna stimulácia je pomerne mladý koncept, ktorý patrí v súčasnej dobe k preferovaným spôsobom poskytovania komplexneja kvalitnej oše. starostivosti. Jeho jedinečnosť spočíva v spojení vysokej odbornosti podloženej vedeckými poznatkami a vysokej humánnosti, čo z neho robí univerzálny ošetrovateľský koncept. Hlavným cieľom projektu jepreto skvalitnenieteoretickej aj odbornej úrovne žiakov odboru zdravotnícky asistent, pri samostatnom vykonávaní zákonom daných činností,ktoré môže uplatniť v rámci starostlivosti o špecifickú skupinu pacientov ( pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, pacientov dlhodobo pripútaných na lôžko, geriatrických pacientovv partnerskom zariadení Hospici - Citadela). Zdokonalenie odborných zručností a vedomostí, budeteda zameranénajmä na získanienovýchpoznatkov z oblasti aplikácie jednotlivých prvkov bazálnej stimulácie, čo by podporilo trend zvyšovania nárokov na profil absolventov stredných zdravotníckych škôl. Hlavný cieľ projektu bude podporený získaním certifikátov pre základnú a nadstavbovú zložku bazálnej stimulácie. Projektu sa zúčastní 24 žiakov štvrtého ročníka ( 12 žiakov počas 1 turnusu ) študijného odboru zdravotnícky asistent,ktorí sa po absolvovaní štúdia uplatnia vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde sa pracuje v ošetrovateľskom tíme,sú teda schopní vykonávať základné , ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Na metodickom vedení účastníkov stáže sa budú rovnakou mierou podieľať vyučujúce odborných predmetov z vysielajúcej organizácie astaničné sestryna jednotlivých úsekoch partnerskejinštitúcie , kde budú účastníci stáže zaradení. V rámci kurzov bazálnej stimulácie bude monitoringom a metodickým vedením účastníkov poverený certifikovaný lektorz Inštitútu bazálnej stimulácie, ktorý zabezpečí odborný dohľad počasrealizácie nácviku jednotlivých techník daného konceptu. Vrámci spolupráce s prijímajúcou organizáciou budeme organizačnézabezpečeniea metodickú podporu projektuprerokovávať so štatutárnym zástupcom Hospicu - CitadelaMgr. Kvetoslavou Othovou, ktorá na základepozitívnych predchádzajúcichprojektových skúseností s vysielajúcou organizáciou,dokáže pripraviť vhodné podmienky pre uskutočnenie odbornej stáže aj realizáciu oboch modulov bazálnej stimulácie, pretože hospic je jedným z preškolených pracovísk IBS. Odborným garantom priebehu bazálnej stimuláciebudePhDr. Karolína Friedlová - jednateľka spoločnostiIBS a zároveň odborný garant akreditovaných vzdelávacích programovInštitútu bazálnej stimulácie, ako podporného projektového partnera. Za hlavnépotencionálne prínosyprojektu považujemeskúsenosti s využívaním jednotlivých techník bazálnej stimulácie na základe individuálnych potrieb klientov,získanie medzinárodného certifikátu platného v štátoch EÚ,overenie teoretických skúseností nadobudnutých v rámci vyučovacieho procesu v praxi ,informovanosť o aktuálnych trendoch v rámci uspokojovania potrieb pacientov / klientov,posilnenie statusu žiakovpri lôžku pacienta, vyššiu mieru akceptácie žiakov a budúcich absolventov zo strany osôbzodpovedných za poskytovanú ošetrovateľskústarostlivosť imožnosť ovplyvnenia spôsobu vykonávania ošetrovateľského procesu v praxi . Uskutočnenie projektu bude maťvýznamný dopad naformovanie vzdelaných a motivovaných profesionálov a plnohodnotné využitie získaných spôsobilostí jednak zo strany vyučujúcich zdravotníckych odborných predmetova najmä absolventov odboru zdravotnícky asistent , čo by smerovalo k prehodnoteniuniektorých ošetrovateľských štandardov a následnej etablácie konceptu BS do všetkých oblastí ošetrovateľskej praxe, kde je potrebný a nájde si svoje opodstatnenie v spolupráci všetkých členov zdravotníckeho tímu.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 01 Poprad
Poprad