Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznaj svet prostredníctvom skla
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008708
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27020 €
Sumár projektu:Projektjedinej strednej odbornejškoly na Slovensku zameranej na sklársku výrobudáva možnosť zúčastniť sa našim žiakom v odbornom vzdelávaní na odbornej stáživináchs dlhoročnou tradíciou v oblastisklárskej výroby ,či je to maľba skla, výroba sklenej vitráže,brúsenie skla a obsluha sklárskych automatov . Cieľomprojektu je rozvoj kvalitného a príťažlivého vzdelávania ,prehlbovanie vedomostí, získanie skúseností a zručností pri práci vo výrobných organizáciách, čím sa zvýši možnosť integrácie na trhu práce. Okrem toho je cieľom aj zlepšenie dialógu medzi kultúrami, rešpektovanie iných národov, podnecovanie k tolerancií.Pre žiakovje najväčším prínosom vzdelávanie priamo v praxi – v zabehnutom pracovisku vybavenommodernými technológiami, pracovnými nástrojmi a materiálmi, aby si mohli vyskúšať iné technológie, prácu s inými materiálmi a náradím, než také čo mali v škole a účasť v samotnomvýrobnom procese . Ďalším cieľom sa stáva aj zdokonalenie v cudzom jazyku- anglický jazyk,nemecký jazyk, v ktorom účastníci komunikujú s partnerskou stranou a v neposlednom rade aj porozumenie v českom jazyku a to hlavne v odbornej terminológii. Žiaci vo voľnom čase budú mať možnosť navštíviť rôzne galérie,múzeá, kostoly, baziliku a tieto poznatky použiť v ďalšom štúdiu na našej škole, ba neskôr aj na vysokej škole. Projekt je rozčlenený na 4 časti, pričom každá časť je v inej organizácií s inou výrobnou činnosťou. 1.časť je účasťžiakov študijného odboru s maturitou odborVýtvarné spracúvanie skla so zameraním na výrobu sklenej vitráže v spoločnosti Glasmalerei v Stift Schlierbach v Rakúsku . Žiaci budú pracovať a pomáhať nazákazkách spoločnosti , alebo budú mať možnosť navrhnúť a realizovať vlastné nápady . 2.časť je stáž pre žiakov so zameraním na štúdijnýodbor maľba skla abrúsenie skla. Stáž bude realizovaná v spoločnosti GLASSiCENTER s.r.o. v Kamenickom Šenove. Žiaci sa naučiaa zdokonalia sa vmaliarskych technikách/ vysoký smalt/, ktoré sa na Slovensku málo využívajú a sú na ústupe, vyskúšajú si iné technológie a taktiež iné farby,materiály, ktoré u nás nemáme,lebo pre školu sú drahé. V tejto spoločnosti sme absolvovali odbornú stáž aj v minulýchrokoch, spolupráca pokračuje a firma má dobré podmienky pre prax. 3. časť je zameraná na odbornú stáž vo Vetropacku v Kremsmünstri v Rakúsku. Ide o stáž pre žiakovdruhého ročníka študijnéhoodboru Mechanik, nastavovač , kde sa oboznámia s technológiou a postupmi práce pri výrobe obalového skla. Táto spoločnosť je súčasťou korporácie podnikov Vetropack v Zurichu a poskytuje výborné možnosti pre odbornú stáž . 4. časť je zameraná na odbornú stáž v spoločnosti Egermann v Novom Bore v ČR. Žiaci budú rozdelení podľa zamerania na maľbu skla a brúsenie skla. Aktívne sa budú podielať na prácach a zákazkach firmy. Naši študenti sa počas dvoch týždňov v každej spoločnosti zúčastnia priamo výrobného procesu , kde sa oboznámia s pracoviskami , sich chodom a pracovnou náplňou. Budú zaradení na pracovisko,kde pod dohľadom nášho pedagóga a zamestnancov spoločností budú sa aktívne zapájať pri realizácii umeleckých, úžitkovýchvýrobkov, budú sledovať pracovné postupy so zámerom , čo najviac vidieť a čo najviac sanaučiťa ukázať, čo dokážu aj naši žiaci.
Koordinátor:Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
Lednické Rovne