Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničná odborná prax - cesta k pracovnému úspechu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008707
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35192 €
Sumár projektu:Zahraničnej odbornej praxe v Londýne na prelome mesiacov január a február 2016 sa zúčastní 10 žiakov SOŠ sv. Klementa Hofbauera v odbore kuchár (6 žiakov), kozmetik (2 žiaci) a kaderník (2 žiaci). Vyučovacím cudzím jazykom žiakov, ktorí sa zúčastnia odbornej praxe, je anglický jazyk. Skupinu žiakov budú sprevádzať dvaja pedagogickí zamestnanci, z ktorých jeden je učiteľ anglického jazyka a druhý vie komunikovať v anglickom jazyku. Sprevádzajúce osoby budú zodpovedné za celkový priebeh a realizáciu projektu a zároveň budú spolupracovať s p. Kyseľovou, ktorá je country manažérkou zo strany ADC College a zároveň sprostredkovateľom medzi SOŠ a podnikmi. Jedným z hlavných dôvodov a cieľovrealizácie projektu je profesionálny rast žiakov v ich odbore, zvýšenie úrovne kompetencií, ktoré žiakom pomôžu presadiť sa nielen na domácom, ale aj európskom a globálnom pracovnom trhu. Ďalším dôvodom realizácie projektu je umožniť žiakom vykonať odborný výcvik v anglických podnikoch a zariadeniach, kde môžu aplikovať svoj teoreticko-odborný a praktický potenciál v zahraničí, čím získajú nové odborné a praktické znalosti, osvoja si nové metódy, techniky a technologické postupy (kuchár – technika otvárania ustríc, príprava anglických raňajok, servírovanie anglického čaju, nová technika skladania príručníkov, príprava stolov pre hostí; kozmetik – hĺbkové čistenie pleti pomocou lyžičky, formovanie obočia nitkou, odstraňovanie nedostatkov pleti pomocou kryštálov (mikrodermobrazia), nanášanie gélového laku na nechty; kaderník – vyrovnávanie vlasov pomocou parného kulmofénu, pletenie umelých vlasov do vrkôčikov určených pre afroúčesy, masáže vlasovej pokožky). Ďalšími cieľmi zahraničnej odbornej praxe je zdokonalenie odbornej terminológie a konverzácie žiakov v cudzom jazyku, pochopenie zmyslu tímovej práce a profesionality, uvedomenie si, čo je to zodpovednosť, disciplína, plnenie príkazov nadriadených a medziľudských vzťahov v kolektíve. V kontakte s nadriadenými a zákazníkmi sa vytvára prostredie pre uplatnenie spoločenskej etikety a diplomacie, žiakom sa rozšíri ich kultúrno-spoločenský pohľad a porozumenie voči iným kultúram a zvýši sa im sebavedomie. Realizáciou projektu „Zahraničná odborná prax - cesta k pracovnému úspechu“ škola vytvára priestor pre inovatívny spôsob vzdelávania, získa nové poznatky, znalosti a skúsenosti v oblasti odborného vzdelávania, ktoré budú stimulom ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov. Dôležitosť projektu spočíva aj v snahe posilniť kooperáciu medzi vzdelávaním, odbornou prípravou žiakov a trhom práce. Po schválení projektu „Zahraničná odborná prax - cesta k pracovnému úspechu“ výberová komisia z SOŠ na základe objektívnych kritérií vyberie 10 žiakov z troch odborov. Sprevádzajúce osoby zabezpečia cestu do Londýna a späť, zorganizujú 4-mesačný prípravný kurz, zabezpečia podpísanie potrebných zmlúv a dokumentov, týždenný kurz anglického jazyka s anglickým lektorom, vypracujú kultúrno-spoznávací plán pre žiakov vo voľnom čase a informačný materiál, vypracujú hodnotiaci dotazník, vykonajú monitoring žiakov na základe časovo-monitorovacieho plánu. ADC College je sprostredkujúcim článkom medzi SOŠ a podnikmi, kde žiaci budú vykonávať odbornú prax, a tiež zabezpečí ubytovanie, stravu a dopravu. Podniky na základe vypracovaných dokumentov zašlú podrobné informácie a požiadavky pre žiakov týkajúce sa ich zahraničnej odbornej praxe. Žiaci budú hodnotení na základe hodnotiacich dotazníkov, ktoré vyplnia žiaci a manažéri podnikov, denníkov sprevádzajúcich osôb, monitoringu. Po absolvovaní zahraničnej odbornej praxe žiaci a sprevádzajúce osoby vypracujú záverečnú správu, v ktorej zhodnotia celý prebieh, prínosy a význam uskutočnenej odbornej praxe. Životné skúsenosti, ktoré žiaci nadobudnú, im pomôžu stať sa dospelejšími, zodpovednejšími, samostatnejšími a uvedomia si význam a dôležitosť neustáleho vzdelávania a práce na sebe. Po absolvovaní zahraničnej odbornej praxe získajú účastnícky certifikát a Europass Mobility, ktoré im pomôžu efektívnejšie uplatniť sa na trhu práce, alebo pri otvorení vlastnej prevádzky. Žiaci zahranično-odbornou praxou majú veľkú príležitosť prezentovať svoj odbor, svoju školu, svoj región a svoju domovinu – Slovensko, jeho kultúru, zvyky a tradície, a tým prispieť k jeho propagácii a šíreniu národného dedičstva. Škola si vytvorí medzinárodné partnerstvá a kontakty. Medializácia projektu a jeho propagácia pozitívne prispeje k zvýšeniu záujmu o odborné a jazykové vzdelávanie na našej škole, dostane školu do povedomia širokej verejnosti a bude šíriť jej dobré meno.
Koordinátor:Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
Podolínec