Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GO MOVET III - Mobility Across Europe
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008706
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:45683 €
Sumár projektu:Účastníci: Projektu sa zúčastnia žiaci školy z odborov mechatronika, elektrotechnika, technické lýceum a strojárstvo, ktorí sa v rámci nového Školského vzdelávacieho programu špecializujú na vybrané technické oblasti. Vysielajúca škola ponúkne pred mobilitami intenzívnu prípravu k vybranej odbornej špecializácii, ako aj jazykové kurzy angličtiny/nemčiny a technickej angličtiny/nemčiny a geografie. Okrem toho sa žiaci podrobne oboznámia s informáciami oine, kultúre a špecifikách prijímajúcejiny. Po absolvovaní odbornej stáže v zahraničí účastníci získajú odborné, jazykové a sociálne kompetencie s pridanou európskou hodnotou. Potreby: Učebné plány Školského vzdelávacieho programu obsahujú kľúčové odborné oblasti medzinárodného rozsahu: PLC-programovanie, elektropneumatika, CAD/CAM-systémy a programovanie CNC-strojov. Účastníci mobilít majú na začiatku modulu základné poznatky z týchto oblastí. Jednotlivé moduly stáží obsahujú ďalšie rozširujúce stavebné prvky, ktoré sa v domácom prostredí školy nevyučujú, hlavne z dôvodu absencie duálneho systému na Slovensku. Obzvlášť zo strany priemyslu sa zvyšujú požiadavky na budúcich zamestnancov na samostatné zapracovanie sa do nových technológií, ich osvojenie a využitie v ďalších nových podmienkach. Projektové moduly na to účastníkov pripravia. Okrem toho majú byť mladí ľudia pripravení na odborne orientované zahraničné pobyty. Plánovaný projekt nezabúda ani na rozvoj medzikultúrnych a jazykových kompetencií počas mobilitných pobytov v zahraničí. Globalizácia a sieťové prepojenia firiem vyžadujú všetky tieto osobnostné atribúty budúcich odborníkov. Hlavné ciele projektu: Absolvovaním mobilít budú žiaci schopní a flexibilní osvojiť si v zmenených podmienkach nové poznatky a zručnosti, ktoré sú definované v národných učebných plánoch. Pritom sa kladie dôraz na získavanie nových teoretických vedomostí a zároveň ich uplatnenie v konkrétnej praxi v podmienkach reálneho pracoviska firmy a na spoluprácu v multinárodných skupinách. Získané kompetencie budú môcť byť vďaka transparentnosti v procese osvojovania, testovania a hodnotenia uznávané v európskych krajinách. Účastníci sa naučia odbúravať svoje výhrady a predsudky voči pobytom v zahraničí a spoznávať svojich európskych susedov ako partnerov. Značne sa tým zlepší sociálna a medzikultúrna kompetencia. Účastníci sa zároveň stávajú multiplikátormi a vyslancami európskeho zjednocovacieho procesu. Priebeh projektu: Trojtýždňová stáž umožní pochopenie, spracovanie a aplikovanie obsahov výučbových modulov, ako aj intenzívnu jazykovú výmenu. Týždenné teoretické vyučovanie v škole s presným časovým harmonogramom pripraví účastníkov na dvojtýždňové praktické vyučovanie v partnerskej firme sprevádzané ich odborníkmi.Kultúrnu časť mobilít organizujú prijímajúce školy. Počas mobility ako aj na jej konci bude kolégium ľudí – učitelia, tútori, majstri odborného vzdelávania a zástupcovia firiem testovať, hodnotiť a certifikovať vzdelávacie výstupy a rozšírené kompetencie. Uskutoční sa to v súčinnosti so systémom ECVET a VQTS. Pracovný aj testovací jazyk je angličtina. Očakávané výstupy: Popri sprostredkovaní predpísaných učebných obsahov si majú žiaci rozšíriť a posilniť metodickú kompetenciu tak z hľadiska odborného ako aj medzikultúrneho. Mobility majú prehĺbiť ochotu absolvovať odborné zahraničné pobyty ako aj trénovať samostatné učenie. Spolupráca v multinárodných skupinách podporí používanie cudzích jazykov. Spolupráca s miestnymi firmami poskytne mladým ďalší resp. nový pohľad do prevádzkových procesov. Získajú schopnosť ohodnotiť vlastné odborné požiadavky a kompetencie. Celkový prínos spočíva v získaní kvalitnejšej a komplexnejšej kompetencie žiaka v odbornom vzdelávaní a jeho následnom úspešnom uplatnení sa na trhu práce doma i v zahraničí. V neposlednom rade realizácia medzinárodných projektov pomáha upevňovať spoluprácu so zahraničnými partnerskými školami a firmami, zlepšovať prestíž školy prostredníctvom modernizácie učebných metód a postupov, motivovať zvyšovanie kvalifikácie učiteľov, a tak zatraktívniť odborné vzdelávanie, ktoré je v súčasnosti veľmi potrebné a žiadané.
Koordinátor:Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves