Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008698
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62476 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na odborný rozvoj žiakov strednej školy stážouvo firmách a remeselnýh dielňach s umeleckým zameraním na drevo, keramiku, mozaiku, textil, fotografiu a na štúdium histórie a dejín umenia v Španielsku a na Cypre, na získanie teoretických vedomostí a predovšetkým praktických odborných zručností. Cieľom je spoznávanie tradičných materiálov a pre žiakov nových technologických postupov, rozvíjanie komunikačných schopností žiakov, zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku a rozširovanie si slovnej zásoby o odbornú teminológiu, ale aj spoznávanie iných kultúr a konfrontácia s kultúrnym dedičstvom našich predkov, uľahčenie vstupu budúcich absolventov na európsky trh práce. Do projektu je zapojených 6 partenrov- Stredná umelecká škola v Kežmarku zo Slovenska, Kato Drys Community Council z Cypru, euroMind,Luminosos Ruvira, Balta Fotógrafo a Museo de Alfarería Paco Tito - Memoria de lo Cotidiano zo Španielska. Účastníkmi projektu budú žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku vo veku 16-18 rokov študujúcich v odboroch propagačné výtvarníctvo, scénická kostýmová tvorba, konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezieb a fotografický dizajn, a to 12 žiakov v doprovode 2 pedagógov v Španielsku a 12 žiakov a 2 pedagógovia na Cypre. Projekt je rozdelený do 4 fáz: - prípravá fáza, na ktorej participujú všetci partneri a účastníci projektu, sa týka organizačného zabezpečenia mobilít- pracovísk, túrorov, materiálu, cesty, ubytovania, stravy, kultúrneho programu, poistenia, prípravy účastníkov... - stáž žiakov v Španielsku - odborná prax vofotoateliéri, keramickej dielni a grafickom štúdiu; návšteva galérií, múzeí a kultúrnych pamiatok - stáž žiakov na Cypre - odborná prax v remeselných dielňach so zameraním na rezbárstvo, reštaurátorstvo dreva, keramiku, mozaiku, tkanie a výšivku "lefkaritiku"; návšteva galérií, múzeí a kultúrnych pamiatok - záverečná fáza projektu, na ktorej budú opäť participovať všetci partneri a účastníci projektu, bude venovaná spracovaniu výsledkov projektu a ich šíreniu - aplikovaním vo vyučovacom procese, propagovaním v médiách, prostredníctvom výstav a besied... Výstupmi budú aj certifikáty Europass mobility a ECVET pre účastníkov projektu, ktorý im napomôže pri uchádzaní sa o pracovné miesto alebo pri ďalšom štúdiu. ECVET na Cypre je v štádiu riešenia s partnermi. Okrem skvalitnenia vyučovacieho procesu aplikovaním nadobudnutých odborných zručností a poznatkov na hodinách odbornej praxe aj ostatným študentom, použitím nových metód a techník zavedených do vyučovania a zakomponovaných do učebných osnov a zviditeľnenia školy, regiónu a Slovenska vo svete, umožní spoznať kultúrne zázemie a pracovné príležitosti v partenrskýchinách,prispeje k zlepšovaniu povedomia verejnosti o projektoch EU a podporí a povzbudí k zapájaniu sa do podobných projektov ďalšie školy a organizácie prijímajúce žiakov na odbornú prax.
Koordinátor:Stredná umelecká škola Kežmarok, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
Kežmarok