Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európa nových možností
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008691
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:47900 €
Sumár projektu:Projekt Strednej odbornej školy, Cintorínska 4, Nitra s názvom EURÓPA NOVÝCH MOŽNOSTÍ prináša nové možnosti, otvára širšie európske dimenzie a je prínosom pre všetkých účastníkov odbornej pracovnej stáže v zahraničí (Valencia, Španielsko) ako aj pre samotnú školu. Vychádza zo Strategického zámeru rozvoja školy a Európskeho plánu rozvoja organizáciea svojím zameraním prispieva k napĺňaniu ich cieľov. Projekt podporuje vývoj a vykonávanie stratégií a politík ľudských zdrojov, ktoré zahŕňajú plány náboru a cesty ku kariére zamestnancov, budovanie a získavanie spôsobilostí. Projekt je naplánovaný na 2 roky, čo zahŕňa 2 turnusy mobility učiacich sa v OVP a zamestnancov. Plánovaný počet účastníkov pracovnej stáže je 12 učiacich sa v OVP a 2 zamestnanci ako sprevádzajúce osoby/turnus. Hlavné ciele projektu EURÓPA NOVÝCH MOŽNOSTÍ sú: 1. Zdokonaliť odbornú prípravu a vzdelávanie študentov na škole v kontexte formálneho a neformálneho vzdelávania v zahraničí. 2. Zabezpečiť vyššiu motiváciu študentov zúčastniť sa na budúcom (formálnom/neformálnom) vzdelávaní alebo odbornej príprave po absolvovaní obdobia mobility v zahraničí. 3. Na základe nadobudnutých skúseností účastníkov stáže (učiacich sa v OVP a zamestnancov) inovovať kurikulum jednotlivých odborných predmetov v rámci ŠVP tak, aby lepšie vyhovovalo potrebám európskeho trhu práce 4. Umožniť učiacim sa v OVP a zamestnancom lepšiu informovanosť o nových technológiách, metódach a pracovných postupoch , osvojenie si potrebného know-how, čím sa dosiahne lepšia adaptabilita potrebám európskeho trhu práce. 5. Zabezpečiť lepšie kompetencie žiakom a komunikáciu v oblasti cudzích jazykov, organizačné schopnosti, zvýšiť ich zdravé sebavedomie pre zlepšenie ich perspektív v oblasti zamestnávania i podnikania. 6. Rozšíriť multikultúrne povedomie, zabezpečiť lepšiu informovanosť o hodnotách EÚ, pracovať v multikultúrnom prostredí a využívať svoj tvorivý potenciál v praxi i následnej aktívnej participácii v spoločnosti, nadviazanie kontaktov a spolupráces partnermi v zahraničí. 7. Zvýšiť kredit školy v regióne na základe účasti na medzinárodných projektoch zameraných na odbornú prípravu žiakov, propagáciou projektu ako aj rozširovaním skúseností s organizovaním projektu prilákať do školy viac žiakov, čo je v súčasnosti pre stredné odborné školy prioritou. Projekt EURÓPA NOVÝCH MOŽNOSTÍje určený pre žiakov študijných odborov: podnikanie v cestovnom ruchu, prevádzka a ekonomika dopravy a kozmetička a vizážistka. Všetci žiaci budú mať v časepracovnej stáže 18 rokov. Žiaci preukazujú dobrú znalosť anglického jazyka a majú dobré študijné výsledky v rámci svojho odboru. Sú spoľahliví, zodpovední a majú záujem zdokonaľovať sa v rámci svojho študijného odboru aj v rámci jazykových zručností. V rámci projektu EURÓPA NOVÝCH MOŽNOSTÍbude pre žiakov zabezpečené: - ubytovanie v hostiteľskej rodine, - pracovná stáž na vybranom pracovisku, odborné vedenie mentormi, monitorovanie a hodnotenie progresu, certifikácia, - poznávacie exkurzie a kultúrne podujatia, - starostlivosť zo strany sprevádzajúcich pedagógov, partnerskej organizácie, hostiteľských organizácií a rodín 7/24. Pri realizácii projektu EURÓPA NOVÝCH MOŽNOSTÍ budú využívané: V prípravnej fáze projektu -vzdelávacie aktivity na zdokonalenie jazykových zručnostía multikultúrnych informácií v rámci jednotlivých odborov, - pravidelnéinformačné stretnutia so študentmi a ich rodičmi/zákonnými zástupcami, V realizačnej fáze projektu - kontroly odbornej stáže zo strany sprevádzajúcich zamestnancov, -monitorovanie a priebežné ako aj celkové hodnotenie progresu žiakov na pracovisku, -pravidelné hodnotiace stretnutia pracovníkov spoločnosti ESMOVIA, zástupcov hostiteľských organizácií sosprevádzajúcimi pedagógmi, - certifikovanie a uznanie výsledkov odbornej stáže učiacich sa v OVP - šírenie výsledkov projektu - hodnotenie výsledkov projektu Očakávané dopady projektu na organizáciu, jej žiakov a zamestnancov: 1. Zdokonalenie odborných vedomostí a zručností žiakov v podnikoch v zahraničí, čím sa zlepší ich uplatnenie na európskom pracovnom trhu. 2. Zlepšeniejazykových, komunikačných a organizačných zručností žiakov, formovanie zdravého sebavedomia študentov, vyššia motivácia žiakov zúčastniť sa na budúcom (formálnom/neformálnom) vzdelávaní alebo odbornej príprave. 3. Získané know-how zúžitkovať v ďalšej kariére absolventov. 4. Zlepšenie manažérskych, osobnostných, kvalifikačných a jazykových zručností zamestnancov. 5. Zdokonalenie odbornej prípravy žiakov a zjednocovanie štandardov odbornej prípravy a výstupov vzdelávania, ktoré môžu byť uznávané budúcimi zamestnávateľmi účastníkov v celej Európskej únii. 6. Vytvorenie efektívnych partnerstiev s predstaviteľmi zamestnávateľova profesijnýmizdruženiami. 7. Zvýšenie kreditu školy na základe účasti na medzinárodných projektoch zameraných na odbornú prípravu žiakov zvýšiť atraktívnosť stredného odborného vzdelávania pre mladú generáciu.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Cintorínska 4, 950 50 Nitra
Nitra