Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v zahraničí 2
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008688
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:66470 €
Sumár projektu:Projekt "Odborná prax v zahraničí 2" je pripravený pre žiakov Obchodnej akadémie v Leviciach a reaguje na meniace sa potreby trhu práce a pohyb pracovných síl v rámci zjednotenej Európy. Je kontinuálnym pokračovaním projektu, ktorý škola realizuje v školskom roku 2014/2015 a zameriava sa na zvýšenie kvality vzdelávacích služieb poskytovaných našou školou. Zároveň je významným faktorom internacionalizácie našej školy a modernizácie postupov a metód používaných vo vzdelávaní. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť pre študentov súvislú prax v zahraničnom prostredí, posilniťich odborné teoretické a nadobudnúť hlavne praktické poznatky a zručnosti s následnou lepšou zamestnateľnosťou a uplatnením sa na európskom trhu práce. Projektu vo Veľkej Británii sa zúčastní 30 žiakov v dvoch turnusoch - jeseň 2015 a jar 2016. Partnerskou organizáciou projektu je ADC College v Londýne. Teoretické a praktické poznatky účastníkov projektu sa budú realizovať v činnostiach ako: kancelárska práca, práca s kancelárskou a výpočtovou technikou, práca s kancelárskym a ekonomickým softvérom, práca s obchodnou korešpondenciou, s informačnými a komunikačnými technológiami, elektronická komunikácia, marketing a obchod a ďalšie. Projekt rozšíri komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, hlavne v oblasti odbornej terminológie, čo posilní konkurencieschopnosť absolventov školy na európskom trhu práce. Účastníci projektu sa bližšie zoznámia sinou a životom ľudí, ich mentalitou a hodnotovým systémom, čo obohatí ich osobnostný profil a prispeje k rozvoju inter a intrapersonálnych kompetencií. Výsledky projektu budú disseminované účastníkmi na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Dlhodobým prínosom projektu bude postupná výraznejšia internacionalizácia a modernizácia školy a implementovanie európskej dimenzie do procesu vzdelávania žiakov i učiteľov školy.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 Levice
Levice