Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitou k novým kompetenciám, inováciám a uplatneniu absolventa-elektrotechnika v praxi
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008687
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22050 €
Sumár projektu:V súlade s Európskym plánom rozvoja SPŠE Hálova hlavným cieľom projektu "Mobilitou k novým kompetenciám, inováciám a uplatneniu absolventa-elektrotechnika na trhu práce" je skvalitňovanie odborného vzdelávania, získanie praktických skúseností, vedomostí a zručností v pracovnom a edukačnom prostredí partnerských organizácií a uznávanie nadobudnutých poznatkov a výsledkov vzdelávania v kvalifikačnom profile účastníka. Naplnením tohto cieľa chceme dosiahnuť zvýšenie profesijnej uplatniteľnosti žiakov a zvýšenie kvalifikácie učiteľov odborných predmetov. Cieľom 2-týždňovej žiackej mobility je nadobudnutie nových odborných kompetencií. Žiaci absolvujú jednotky vzdelávacích výstupov, obsahom ktorých sú praktické cvičenia zamerané na programovanie PLC. Pri realizácii a hodnotení stáží využijeme princíp ECVET, ktorý umožňuje uznanie výsledkov vzdelávania tým, že identifikuje a dokumentuje, čo učiaci sa dosiahol. Žiacka mobilita nadväzuje na dobrú skúsenosť z projektu "Príprava elektrotechnikov pre európsky trh práce", schváleného vo výzve Erasmus+ 2014 realizovaného s partnerskou školou SOU a SOŠ Kralupy nad Vltavou. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu minuloročných účastníkov (žiakov 3. ročníka) sme tohtoročnú mobilitu rozšírili na 2 turnusy po 5 žiakoch (2. - 4. ročníka). Získané kompetencie budú mať účastníci projektu deklarované v dokumentoch Europass - Mobilita a Certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže. Nadobudnutím novej kvalifikácie sa zvýši ich uplatniteľnosť v praxi. Mobilitami SPŠE Hálova Bratislava prispieva k podpore európskej dimenzie vo vzdelávaní, aktívne sa zapája do procesu zvyšovania kvality, modernizácie a internacionalizácie. Cieľom 5-dňovej odbornej prípravy dvoch učiteľov odborných predmetov je získanie nových odborných kompetencií a skúseností z pozorovania vyučovaciehoprocesu predmetov prax, elektronika, multimediálna technika a grafika a dizajn v 3Dv študijnom odbore multimediálna tvorba v VOŚ a SŠSE na Novovysočanskej ulici v Prahe. Nadobudnuté kompetencie a skúsenosti učitelia sprostredkujú učiteľom odborných predmetov v rámci školy i CVOPEIT, odpozorované metódy a formy výučby aplikujú vo svojej pedagogickej praxi. Získané informácie implementujú do výkonových a obsahových štandardov ŠkVP v oblasti prípravy multimediálna technika.Absolvovaná odborná príprava učiteľov bude zdokumentovaná vCertifikáte o absolvovaní zahraničnej stáže a v Europass - Mobilita, ktoré sú dokladom o zvýšení odbornej kvalifikácie učiteľa. Realizáciou mobilitných aktivít sa posilní pozitívne vnímanie školy, ktoré sa ako konkurenčná výhoda prejaví zvýšeným záujmom o štúdiumzo strany absolventov ZŠ a zvýšeným záujmom zamestnávateľov o kvalitných absolventov SPŠE Hálova.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava
Bratislava