Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dobrou praxou k dobrej práci
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008686
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:56311 €
Sumár projektu:Vďaka projektu „Dobrou praxou k dobrej práci“ absolvuje 5 týždňovú mobilitu 6 žiakov v Nemecku, 8 žiakov v Maďarsku, 3 žiaci vo Francúzsku a 4 žiaci v Estónsku.Budú to riadne zapísaní žiaci dennej formy štúdia študijných odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírkaa učebných odborov cukrár pekár, cukrár kuchár. Ciele projektu korešpondujú s napĺňaním potrieb inštitúcie v kontexte jej európskeho plánu rozvoja. Chceme, aby stážisti počas mobilít získali také (v Europasse deklarované) vedomosti, zručnosti a kompetencie vo svojom odbore štúdia, ktoré nemajú možnosť získať doma. Chceme, aby bola rozvíjaná aj ich osobnosť (zvýšenie sebadôvery, flexibility, adaptability v cudzom prostredí atď.). Len na základe toho zvýšime ich šancu zamestnať sa nie len doma, ale aj vinách EU. Ďalším cieľom je zlepšenie kvality vyučovania na Hotelovej akadémii. Nástrojom k tomu bude integrovanie výstupov z mobilít žiakov a ich skúseností do edukačného procesu. Zvyšovanie počtu zamestnaných absolventov a postupné vylepšovanie edukačného procesu o „európsky rozmer“ patria ku kľúčovým bodom dlhodobej stratégie školy, ktoré vyplývajú z cieľov projektu. Navyše kvalitní žiaci a úspešní absolventi budú šíriť dobré meno inštitúcie na Slovensku aj v Európskej únii. Zvýši sa tak záujem potenciálnych žiakov o štúdium na škole a záujem nových partnerov o spoluprácu na budúcich projektoch Erasmus+.
Koordinátor:Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
Košice