Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mládež a tradície otvárajú hranice
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008684
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:69849 €
Sumár projektu: Projekt „Mládež a tradície otvárajú hranice“je určený žiakom učebných odborov hostinský, hostinská, kaderník a žiakom študijných odborov hotelová akadémia a podnikanie v remeslách a službách. Je naplánovaný na 3 turnusy, ktorých sa zúčastní spolu 30 žiakov a 3 pedagogickí pracovníci ako sprevádzajúce osoby. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť príťažlivosť odborného vzdelávania zavádzaním a využívaním nových metód, technologických postupov a foriem práce. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je skvalitniť odborné vzdelávanie žiakov i pedagogických pracovníkov absolvovaním 21- dňovejodbornej stáže v Taliansku, v regióne Umbria. Miestom realizácie budúmalé a stredné reštauračné, kaviarenské a kadernícke podniky. Splnením stanovených cieľov sa nám podarí posilniť pozíciu školy v regióne, zvýšiť záujem profesionálnej verejnosti o našich absolventov,zvýšiť záujem o štúdium na škole u žiakov základných škôl a ich rodičov. Výsledkom bude škola, ktorávyužíva moderné trendy, aby tak pripravila svojich žiakov na vysokej odbornej úrovni,čímnaplnia požiadavky trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom