Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovaním kognitívnych vedomostí, schopností, zručností a návykov študentov a učiteľov prispievať k ich kvalitnejšiemu uplatneniu sa v praxi
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008683
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:63356 €
Sumár projektu:Projektu sa zúčastnia žiaci druhého a tretieho ročníka a učitelia odborných predmetov Cirkevnej strednej odbornej školy Sv. Jozafáta v Trebišove z odboroch cukrár/ka, hostinský/á, strojný mechanik. Cieľová destinácia je Budapešť, Maďarsko (študenti) a Miláno, Taliansko (učitelia, študenti) Uskutočnenie mobility plánujeme na začiatok budúceho školského roku - v septemberi, októbri 2015 pre študentov a v marci 2016 pre učiteľov. Ciele projektu: Aktivita č.1. - Odborná stáž študentov v zahraničí Odbor cukrár: Cieľom odbornej praxe je doplniť teoretické vedomosti a praktické zručnosti absolventa odboru cukrár v oblasti prípravy reštauračných múčnikov, ktoré bude schopný uplatniť vo svojom budúcom povolaní. Odbor strojný mechanik: V odbore „strojný mechanik“dominuje učivo z predmetov ako sú: Strojárska technológia,Technológia ručného spracovania kovov aStrojníctvo, ktoré sa žiaci učia počas celého trojročného štúdia. V predmete „ Strojárska technológia“žiaci začínajú metalurgiou - učivom Technické materiály, Skúšky technických materiálov a nakoniec venujú najviac pozornosti tematickému celku Obrábanie. Tu sa stretávajú s jednotlivými druhmi obrábania ako sú – sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie, hobľovanie, vyvrtávanie. Na odbornom výcviku pracujú na klasických obrábacích strojoch. Cieľom tohto projektu je práca žiakov na moderných obrábacích CNC strojoch. V predmete „ Strojníctvo“ si žiaciosvojujú učivo z tematických celkov – Spoje, Prevody, Mechanizmy. V predmete „ Technológia“ si v prvom ročníku osvoja ručné spracovanie kovov ako je – pilovanie, strihanie, rovnanie, ohýbanie, a v ďalších dvoch ročníkoch sa venujútematickým celkom – Zlievarenstvo, Kovanie, Valcovanie, Zváranie. Cieľom projektu je umožniť žiakom pracovať s formami určenými pre zlievanie, s kovacími zápustkami, azdokonaliť sa v práci zvárača, hlavne pri práci na paliacom laserovom stroji, alebo pri rezaní kovov plazmou. Odbor hostinský,-á - nadobudnutie poznatkov, schopností a šikovnosti na úseku stravovania v zahraničných podnikoch spoločného stravovania, - sprostredkovanie základných manažérskych funkcií v oblasti riadenia stravovacieho úseku, akými sú plánovanie, organizovanie, práca s ľudskými zdrojmi, rozhodovanie a kontrola, - osvojenie a zdokonalenie komunikačných zručností, odbornej terminológie a pojmového aparátu z oblasti gastronómie, nevyhnutných pre reštauračnú prevádzku, - oboznámenie sa s prebiehajúcimi rutinnými pracovnými procesmi a následná komparácia poznatkov a skúseností domácich a zahraničných podnikov spoločného stravovania, - podpora rozvoja osobnostného profilu žiaka ku kreativite, samostatnej aj tímovej práci s orientáciou na medziľudské vzťahy na pracovisku, - iniciovanie samoštúdia a záujmu o osobnostný rast motiváciou k štúdiu odbornej literatúry a sledovaniu aktuálnych trendov Aktivita č.2. - Odborná príprava zamestnancov v zahraničí Odbor cukrár: Cieľom účasti učiteľa alebo MOV na odbornej praxi je doplniť si teoretické vedomosti z odboru cukrár v oblasti prípravy reštauračných múčnikov, ktoré bude schopný uplatniť vo vyučovaní. Zahraničné skúsenosti pomôžu odbornému a profesijnému rastu učiteľa aj majstra, budú rozvíjať jeho komunikačné zručnosti v cudzom jazyku a v cudzom prostredí. Bude dôležité riešiť problémy priamo na mieste, reagovať na vzniknuté situácie, povzbudzovať žiaka v jeho činnosti a aktivitách, prípadne ho usmerňovať. Výsledkom bude jeho sebaistota, jeho rozvoj v pedagogickej aj psychologickej oblasti, v oblasti komunikácie so žiakom ale aj odborníkmi pracujúcimi priamo v kuchyni reštaurácie hotela, či cukrárskej výrobe. Svoje medzinárodné poznatky a skúsenosti učiteľ alebo MOV posunie po návrate svojim ďalším žiakom, jeho komunikácia s nimi bude na vyššej odbornej úrovni a bude sa týkať aj oblastí, ktoré s odborom cukrár súvisia – cestovný ruch, geografia. Odbor strojný mechanik: - prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností z jednotlivých technológií obrábania kovov Konkrétne: -upnúť materiál na stôl CNC stroja -nastaviť parametre pre danú operáciu na displeji CNC stroja -uviesť CNC stroj do prevádzky -vyrobené súčiastky ukladať do pripravenej palety -udržiavať poriadok na pracovisku počas prevádzky stroja -dodržiavať zásady bezpečnosti práce – pracovný odev, ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, obuv -po ukončení práce skontrolovať stav stroja -vykonať bežnú údržbu stroja - odložiť nástroje a meradlá používané počas jednotlivých operácií - udržiavať čistotu na pracovisku nielen počas prevádzky, ale aj po ukončení práce na stroji - dodržiavať pracovnú hygienu Odbor hostinský,-á - Zdokonalenie vedomostí, schopností, praktických zručností a návykov v rámci konkrétnych úsekov podniku spoločného stravovania (stravovací, prípadne doplnkový)
Koordinátor:Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
Trebišov