Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prax dopravákov pre potreby praxe.
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008680
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27630 €
Sumár projektu:Projekt organizuje Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene v spolupráci s jedným zahraničným partnerom z Českej republiky. Projekt umožní našim žiakom získať pracovné skúsenosti v priebehu štúdiaaj v zahraničí. Účastníkmi projektu budú pätnásti žiaci tretích ročníkov študijných odborov 3765 M technika a prevádzka dopravy a 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy. Účastníci budú vyslaní na prax v trvaní dva týždne. Stáž sa uskutoční v Českej republike. Naši žiacisi potrebujú pre svoj profesijný a osobnostný rozvoj a lepšie uplatnenie na trhu práce vyskúšať svoje schopnosti, znalosti a zručnosti zo školy v praxi. Zároveň chcú získať praktické pracovné skúsenosti v zahraničí, nové profesijné poznatky a skúsenosti, prehĺbiťsi svoje sociálne kompetencie, získať väčšiu samostatnosť, poznať nové kultúrne prostrediea zvýšiť svoju pracovnú mobilitu. Obsah stáží bude prispôsobený študijnému zameraniu účastníkov ( strojárenstvo, doprava). Stážisti budú pracovať prevažne v malých a stredných podnikoch a organizáciách pôsobiacich v oblastiach strojárenstva, konštrukcie a dopravy. Každý účastník stáže bude mať svoj pracovný program, ktorý bude prispôsobený jeho potrebám. Pred odchodom na stáž sa zrealizuje príprava účastníkov. Bude sa skladať z kultúrnej , odbornej a praktickej časti. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu praktickej odbornej prípravy účastníkov a zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce. K dielčím cieľom projektu patrí : získanie praxe v zahraničí, prepojenie teoretických znalostí a praxe, získanie nových odborných vedomostí a zručností, zoznámenie sa s chodom a organizáciou podnikov v zahraničí, získanie pracovných návykov. Účastníci rozvinú svoju osobnosť, samostatnosť, flexibilitu , poznajú život v cudzejine a rozvinú svoju finančnú gramotnosť. Z pohľadu vysielacej organizácie dôjde k posilneniu spolupráce so zahraničnými partnermi, k zvýšeniuatraktivity štúdia na škole a k získaniu nových podnetov k vylepšeniu vzdelávacieho procesu. Výstupy projektu sú zamerané hlavne nasamotných účastníkov. V rámci stáže získajú nové odborné a sociálne vedomosti a zručnosti. Každý účastník získa Europass mobility. Ďalšími výstupmi bude fotodokumentácia z projektu, články na web stránke školy a prezentácie.Z projektu bude profitovať aj vysielacia organizácia, ktorá naviaže a prehĺbi spoluprácu s partnermi v zahraničí. Projektom reagujeme aj na požiadavky zamestnávateľov v regióne , ktorí vyhľadávajú kvalifikovaných absolventov, ktorí majú zahraničnú prax v odbore.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen
Zvolen