Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborníkov pre Európu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008678
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:43356 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na organizovanie odbornej stáže pre 20študentov terajšieho 2. a 3. ročníka v Budapešti, Maďarsku na 3 týždne vseptembri-októbri 2015 z nasledovných odborov: -mechanik elektrotechnik - autoopravár – mechanik - technika a prevádzka dopravy - cukrár - mechanik počítačových sietí Každý účastník ovláda maďarský jazyk na úrovni materinského jazyka alebo na úrovni C1. Viac, ako 60 % účastníkov projektu pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Myslíme si, že možnosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí bude aj pre nich prospešná a že ich bude motivovať k pokračovaniu svojich štúdií a k tomu, aby ďalej rozvíjali svoje zručnosti v daných odboroch. Projekt je zameraný na zvýšenie vedomostnej úrovne z odborného hľadiska a na zvýšenie kvality praktických zručností a vedomostí účastníkov. Ciele projektu boli stanovené na základe odbornosti, profilu a nasledovných potrieb účastníkov: - oboznámenie sa s novými technologickými postupmi - zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu práce (autoopravár/technika a prevádzka dopravy - osvojiť si vedomosti pomocou diagnostického zariadenia Bosch a technologických zariadení; mechanik-elektrotechnik - osvojiť si vedomosti pomocou technologických zariadení 2 db. MyData MY9, i-PULSE M20, VPD - 4BTC AOI, osvojiť si praktické vedomosti v oblasti výroby plošných spojov; mechanik počítačových sietí - osvojiť si vedomosti v oblasti vybudovania bezdrôtových sietí, softvérovej inovácie mobilných aplikácií; cukrár - osvojiť si vedomosti pri príprave maďarských cukrárenských špecialít) - prehĺbenie teoretických vedomosti a zlepšenie aplikácie teoretických vedomostí v praxi Očakávané výsledky projektu: - rozvíjanie jazykových schopností hlavne v oblasti odbornej terminológie v maďarskom jazyku - upevnenie si svojich teoretických vedomostí a praktických zručností - adaptácia neznámemu prostrediu - prispôsobenie svojich odborných kompetencií k daným možnostiam - nadobudnutie skúseností pre prípadné uplatnenie sa v zahraničí - oboznámenie sa s mentalitou a kultúrou danejiny - oboznámenie sa s podmienkami výrobných procesov
Koordinátor:Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota