Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prax - škola života
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008674
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:61374 €
Sumár projektu:Cieľom tohoto projektu je primárne zohľadniť všetky požiadavky súčasného trhu a zdokonaliť odbornú a zároveň jazykovú prípravu našich študentov, zlepšiť ich odborné kompetencie a špecifické jazykové kompetencie- zručnosti efektívnej komunikácie, užitočnosť a jedinečnosťpre moderný európsky trh práce. Cieľom tohto projektu je zároveň integrovanie zdravotne znevýhodneného jedinca do pracovnej skupiny a tým mu umožniť jeho rast ako aj zvýšenie sociálneho povedomia celej skupiny a v neposlednom rade osobnostný rast všetkých členov skupiny s integrovaným žiakom. Skúsenostis umiestňovaním našich absolventov na trhu prácenám indikujú stále rastúce problémy mladých ľudí s ich umiestňovaním na pracovné pozície primerané ich odbornému vzdelaniu. Aktivity našej inštitúcie v spolupráci s reálnymi firmami a skúsenosti z predmetu Cvičná firma a s tým súvisiace poznatky nadobudnuté na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem indikujú potrebu uplatňovania nových, progresívnych a inovatívnych metód pri príprave žiakov pre potreby slovenského a dnes už aj európskeho trhu práce.Tieto metódy majú ťažisko v praktickom nazeraní na svet, okrem odbornej literatúry sa opierajú o konkrétne fakty a situácie z reálneho života. Naše poznatky z predmetu cvičná firma poukazujú na fakt, že žiaci sa do problematiky svojho existovania v rámci pracovných pozícií dostanú skôr a podávajú lepšie a presnejšie výsledky, ako pri paralelnom predmete Ekonomické cvičenia v praxi. Preto je naším prvoradým cieľom umiestňovať ich do čo najvernejšej situácie. Z týchto dôvodov bol ako prvý krok v roku 2011/2012 na našej škole zriadený nový študijný odborbilingválneho štúdia zameraný na posilnenie odborného vzdelávania v cudzom jazyku. Našou víziou je v horizonte piatich rokov nanovo skoncipovať a zdokonaliť profil študenta s odbornými a jazykovými kompetenciami zodpovedajúcimi požiadavkám moderného európskeho trhu. Nástrojom by mal byť nový, aktualizovaný školský vzdelávací program, ktorý lepšie bude zohľadňovať tieto požiadavky. Radi by sme sa zamerali aj na multikultúrne rozdiely a ich stieranie v rámci Európy ich poznaním, pochopením a prijatím. Zároveň by sme radi akcentovali aj etický rozmer výchovy a vzdelávania, spojený s dodržiavaním základných spoločenských pravidiel a konvencií, a vytvorenia etického kódexu na základe poznania európskeho štandardu najmä vo vyspelýchinách. Z hľadiska zvýšenia odborných kompetencií našich študentov a našich zamestnancov, ciele projektu sú nasledovné: - predstaviť študentom a zamestnancom oddelenia firiem, pracovnú agendu každého úseku - umožniť študentom a zamestnancom konzultovať s profesionálnymi pracovníkmi firiem a spoločností, s manažérmi - predstaviť študentom a zamestnancom prácu marketingového oddelenia (marketingový výskum, kontakt so zákazníkmi, príprava katalógov a propagačných materiálov, spracovanie údajov, styk s verejnosťou, príprava a realizácia stretnutí, kľúčové dokumenty stretnutí - príprava handoutov, zápisnice, informačných materiálov, prezentácií) - predstaviť študentom a zamestnancom prácu personálneho oddelenia (školenie pracovníkov, typy zmlúv a dohôd, kľúčové tlačivá, motivácia zamestnancov, benefity pre zamestnancov, nábor pracovníkov, pracovné pohovory, príprava kvalitného životopisu, komunikácia so zamestnancami) -predstaviť študentom a zamestnancom prácu ekonomického oddelenia (tvorba rozpočtu, účtovníctvo - oboznámenie sa s programami, ktoré sú vo firmách použité), účtovná evidencia, výkazníctvo, štatistika, obstarávanie a zabezpečenie styku s bankou, mzdové výkazníctvo vo vzťahu k zahraničným ekvivalentom Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a ďalším príslušným organizáciám) -rozvíjanie komunikačných kompetencií a odbornej slovnej zásoby v anglickom jazyku Naše mobility sme rozvrhli nasledovne: a/ študenti odboru Obchodná akadémia bilingválne štúdium - 10 vycestujú na tri týždne do Londýna, čas stáže sme vymedzili na dva možné termíny: november/december 2015 alebo február 2016. Po zverejnení výsledkov upresníme náš zvolený dátum. b/ študenti odboru Obchodná akadémia - 10 vycestujú na tri týždne do Viedne, čas stáže sme vymedzili na november 2015 c/ učitelia - anglická skupina - 2 učitelia vycestujú do Londýna, čas stáže sme vymedzili na október 2015 d/ učiteľ - Viedeň, Rakúsko, čas stáže sme vymedzili na október 2015
Koordinátor:Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice
Košice