Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpora rozvoja odborných strojárskych kompetencií žiakov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008670
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:55482 €
Sumár projektu:Jednou z úloh stredného odborného školstva je pripraviť absolventa školy pre vstup na trh práce. Nadobudnutie praktických skúseností počas štúdia sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Projekt zahŕňa realizáciu troch stáží pre 30 žiakov študijných odborov SOŠ technickej v Tlmačoch. Odbornej stáže sa zúčastnia študenti vyšších ročníkov študijných odborov, ktorí už nadobudli dostatok vedomostí a odborných zručností a sú pripravení využiť túto stáž na budovanie nadstavby v takých oblastiach svojej profesie, s ktorými nemajú možnosť zoznámiť sa v našich podmienkach. Partnerskými organizáciami v projekte sú Střední škola strojírenská a elektrotechnická v Brne a Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy. Partnerská škola v Brne má bohaté skúsenosti a dosahuje výborné výsledky s praktickou prípravou svojich absolventov strojárskych a elektrotechnických odborov. Je držiteľom mnohých certifikátov kvality vzdelávania. Dva turnusy odborných stáží budú prebiehať práve v stredisku praktickej prípravy tejto prijímajúcej organizácie. Zúčastní sa ich 10 žiakov odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a v ďalšej mobilite bude 10 účastníkov zo žiakov odboru mechanik strojov a zariadení. Vybavenie a možnosti strednej školy v Brne umožnia študentom rozšíriť si zručnosti a odborné zdatnosti v oblastiach nových technológií a metód práce v súvislosti s programovaním CNC strojov, obrábaním materiálov, zváraním a tepelným spracovaním kovov. Prijímajúcou organizáciou pre tretí turnus stáže bude škola v Prahe, ktorá sa zaraďuje medzi najmodernejšie vybavené stredné priemyselné školy. V jej priestoroch sú nové učebne zamerané na programovanie CNC strojov, CAD/CAM aplikácie a dielne vybavené produkčnými CNC strojmi. Mobility sa zúčastní 10 žiakov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.Stredná škola v Prahe poskytne svoje odborné učebne, dielne a kvalifikovaných pedagogických pracovníkov. Pod ich dohľadom sa naši študenti oboznámia s najmodernejšími programovými riadiacimi systémami zo svojho odboru a získajú základné zručnosti pre prácu s nimi. Počas všetkých turnusov stáží budú žiaci vykonávať odborné činnosti pod dohľadom určeného mentora a podľa vopred stanoveného pracovného harmonogramu. Na jeho podrobnom rozpise sa dohodnú zainteresované organizácie na pracovných stretnutiach, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch pred realizáciou mobilít. Sprievodnou aktivitou počas mobilít a prác na projekte bude i prenos skúseností a inovácií v metódach a obsahu odbornej strojárskej a elektrotechnickej prípravy partnerských škôl. Projekt je plánovaný na časové obdobie do júna 2016. Každý turnus stáže bude dvojtýždňový. Počas všetkých troch mobilít bude vždy žiakov sprevádzať jeden pedagogický zamestnanec zo SOŠ technickej v Tlmačoch.Vysielajúca organizácia zabezpečí výber študentov, ich prípravu aj vyškolenie k záverečným správam účastníkov. Organizačne zabezpečí náležitosti spojené s cestou, ubytovaním, stravovaním a poistením žiakov. V spolupráci s partnermi zaistí monitoring stáží, ich vyhodnotenie, certifikáciu. Bude mať tiež na starosti administratívnu stránku projektu a jeho propagáciu.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Tlmače