Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krok za krokom k úspešnej budúcnosti
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008667
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60036 €
Sumár projektu:Názov projektu "Krok za krokom k úspešnej budúcnosti" vystihuje to, čo sa snažíme jeho realizáciou dosiahnuť.Prostredníctvom vlastných skúseností účastníkov ich chceme naviesť k úspešnej, úspešnejšej budúcnosti, k naplneniu ich životného cieľa a k možnosti zamestnať sa. Cieľovou kategóriou sú žiaci z Horehronia, z oblasti, kde je veľmi vysoká miera nezamestnanosti. A práve nezamestnanosti sa snažíme vyhnúť. Okrem iného chceme v účastníkoch podporiť ich sebavedomie, slobodu myslenia a samostatnosť, chceme ich zároveň motivovať k učeniu sa cudzích jazykov a spoznávaniu nových vecí, kultúr. Chceme v nich vzbudiť záujem o Európu, o kultúru európskychín a o premýšľanie nad rôznorodosťou kultúr vôbec. Do projektu chceme zapojiť 16 žiakov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne z odborov hostinský, hostinská, spoločné stravovanie, mechanik počítačových sietí, škola podnikania a predavač. Účastníci budú vykonávať odbornú prax v kvalitných podnikoch v Prahe a v Londonderry ( Severnom Írsku). Okrem iného spoznajú kultúru mesta, mentalitu obyvateľstva a budú nútení komunikovať v cudzom jazyku, čo zvýši ich jazykové kompetencie. Spolupracovať budeme s Střední školou hotelnictví a gastronomie v Prahe a North West Academy of English v Londonderry. Od projektu očakávame rozvoj kompetencií žiakov či už sociálnych, personálnych, kultúrnych ale najmä odborných. Chceme vytvoriť propagačný materiál, pozostávajúci z fotografií, rozhovorov, článkov a videí, ktorý by motivoval ďalších žiakov k zahraničným odborným mobilitám, ale bol by taktiež propagačným materiálom pre žiakov základných škôl, ktorí by mali záujem študovať na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne. Účastníci na záver získajú Europass Mobility, certifikáty a hodnotenie mentora praxe, čo bude ich veľkou devízou v ich profesijnom raste. Z hľadiska vysielajúcej organizácie budú veľkým prínosom skúsenosti, nápady a postrehy zo zahraničných prevádzok a ich postupné implementovanie do vlastných ŠkVP a stratégie rozvoja školy.
Koordinátor:Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, 977 46 Brezno
Brezno