Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Students´ internships in England and Germany
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008665
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:86860 €
Sumár projektu:Kontext/pozadie projektu: Projekt "Students´ internships in England and Germany"prepája odborné vzdelávanie s praxou a je realizovaný partnerskými organizáciaObchodná akadémia Kukučínova 2 v Trnave, ADC College v Londýne aWBS v Nemecku. Je financovaný z prostriedkov programu Erasmus+ v kľúčovej akcii Mobilita učiacich sa a zamestnancov, Akcia: „Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP“ Ciele projektu: Primárny cieľ: -zvýšiť počet študentov, ktorí absolvujú zahraničnú pracovnú stáž v Anglicku a Nemecku, tak prispieť k zvýšenému počtu absolventov, ktorí budú mať lepšie možnosti pri uplatní sana trhu práce hneď po ukončení SŠ ( pomer: % absolventov do praxe s % absolventov na VŠ) - zefektívniť a skvalitniť povinnú prax študentov a zlepšiťsa učiaci proces študentov - učenie sa odborných predmetov s cieľom získavať zručnosti a kompetencie pre prax a takprispieť k zvýšeniu kvality odbornosti u absolventa školy . Sekundárne ciele: - vytvoriť priestor na multikultúrnea cudzojazyčné pracovné prostredie pre triedy 4. a 5. ročníkov - vzdelávací seminár pre účastníkov pracovnej stáže - informačno-propagačné podujatie s absolventmi pracovnej stáže pre školu (študentov, pedagógov) aj verejnosť. Počet účastníkov: 45 študentov a 3 sprevádzajúce osoby Profil účastníka: študent4. a 5. ročníka bilingválneho a klasického štúdia na Obchodnej akadémii v Trnave. Aktivity: 1) 30 pracovných stáží pre študentov (4. a 5. ročníka) anglického bilingválneho štúdia a klasického štúdia 2) 15 pracovných stáži pre študentov (4. a 5. ročníka) nemeckého bilingválneho štúdia) Tieto 14- dňové mobility sú rozdelené na 3 "flows": 1 flow: Február 2016 (07/02 - 20/02/2016) 15 mobilít do Anglicka a 15 mobilít do Nemecka 2 flow: Jún 2016 (12/06 - 25/06/2016) Metodológia použitá pri realizácii projektu: internship, workshopy, semináre, diskusia, pohovor, štatistické ukazovatele Opis výsledkov a predpokladaného dopadu. 1) lepšie manažérske zručnosti - efektívnejšia tímová spolupráca, inovatívnejšie a časovo menej náročnejšie pracovné postupy, novátorstvo a iniciatíva v prinášaní nových možností do školy 2)lepšie jazykové zručnosti u absolventov a sprevádzajúcich osôb - predovšetkým orientované na rozprávanie 3) zefektívnenie vyučovacieho procesu obohateného o praktické využívanie vedomostí 4) väčšia hod. dotácia - väčší časový priestor na kreativitu, podnikavosť a inovatívnosť pre študentov 5) zvýšené európske povedomie, lepšia súdržnosť a zvýšená citlivosť na multikultúrne prostredie 6) zvýšené povedomie študentov, pedagógov, širšej verejnosti o Erasmus+, Europass 7) lepšie uplatnenie absolventov na EU trhu práce po skončení štúdia 8) zvýšený záujem o odborné vzdelávanie u širšej verejnosti (rodičia a žiaci ZŠ, zriaďovateľ, firmy, atď) Dlhodobé prínosy: 1) dobré meno školy -vzdelávanie založené na procesoch aktívneho učenia sa, ktoré bude reflektovať súčasné trendy a požiadavky trhu práce 2) aktívne pôsobenie na medzinárodnej úrovni prostredníctvom E+ projektov 3) záujem firiem o absolventov školy na EU trhu práce
Koordinátor:Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava
Trnava