Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v Spojenej škole v Detve
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008660
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:78463 €
Sumár projektu:Slovensko je už etablovaným členom Európskej únie. Je preto dôležité pripravovať žiakov pre európsky trh práce a umožniť im zúčastniť sa nadnárodných mobilitných programov. Tento projekt zahŕňa realizáciu štyroch stáží pre žiakov Spojenej školy v Detveodborov obchodná akadémia a mechanik nastavovač. Odbornej stáže sa zúčastní spolu 32 žiakov 2. až 4. ročníka. Výber zohľadňuje jazykové, odborné a osobnostné predpoklady na úspešné zvládnutie pobytu v zahraničí. Odborná stáž bude trvať 2-4 týždne a uskutoční sa v podnikoch a inštitúciách v Nemecku, Veľkej Británii a Českej republike. Obsah odbornej praxe bude plne v súlade s cieľovými požiadavkami a príslušnými učebnými osnovami. Za hlavné ciele sme si stanovili: - zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti z predmetov v rámci príslušných školských vzdelávacích programov, - zlepšiť jazykové a komunikačné zručnosti v nemeckom/anglickom jazyku, - nadobudnúť nové odborné vedomosti z profilových predmetov zúčastnených študijných odborov, - konfrontovať fungovanie podnikateľskej sféry na Slovensku a v cieľovejine (študijný odbor obchodná akadémia), - konfrontovať fungovanie modernej strojárskej výroby na Slovensku a v cieľovejine (študijný odbor mechanik nastavovač), - rozvíjať samostatnosť, zodpovednosť a tvorivosťžiaka v nových podmienkach a umožniť tak jeho lepšiu prípravu na prvý vstup na trh práce s dôrazom na možnosť presadiť sa v EÚ, - spoznávať kultúru, mentalitu a spôsob života navštívenej krajiny a prispieť tak k zaradeniu účastníkov stáže do multikultúrnej spoločnosti, - sledovanie súčasných trendov v EÚ a zvýšenie mobility a integrácie v rámci jednotlivých štátov EÚ - prepojenie obsahu vzdelávania a odbornej prípravy s potrebami trhu práce - porovnanie a prepojenie obsahov vzdelávania v rámci odborného vzdelávania v EÚ - transfer nadobudnutých poznatkov a skúseností do obsahovej náplne odborných predmetov - rozvíjanie kontaktov s partnerskými organizáciami za účelom ďalšej spolupráce pri organizovaní mobilít pre žiakov školy Hosťujúcimi organizáciami sú: Internationaler Bund Bildungszentrum Jena, Siawns Teg, SOŠ Třemošnice, Jenaer Bidungszentrum a SOŠ Plzeň, ktoré pripravia žiakom miesta odbornej stáže. Všetci žiaci obdržia po ukončení mobility hodnotenia z podnikov, certifikáty a Europass-mobilita.
Koordinátor:Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva
Detva