Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008653
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29153 €
Sumár projektu:Cieľom nášho projektu je poskytnúť možnosť získania odborných skúseností v zahraničnom pracovnom prostredí našim mentálne postihnutým žiakom a žiakom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia. Títo žiaci po absolvovaní školy sú a priori handicapovaný pri hľadaní zamestnania. Našim cieľom je ich handicap v určitej miere redukovať, aby si osvojili odborné vedomosti potrebné pre úspešné umiestnenie sa na trhu práce. Pre žiaka zo sociálne slabého prostredia predstavuje obrovskú možnosť rozvíjať a učiť sa v zahraničnom prostredí od zahraničných, uznaných, kvalifikovaných odborníkov. Počas odbornej stáže sa nerozvíja iba ich odborná kompetencia, ale prispieva aj ich ľahšej integrácii do spoločnosti, adaptácie, zodpovednému prístupu k práci, ich zosilnenia postavenia v spoločnosti. Realizáciu stáže plánujeme v novembri 2015, kedy 6 žiakov z odboru maliar v talianskom Miláne a 6 žiakov z odboru cukrár v maďarskej Budapešti realizuje svoju 3-týždňovú odbornú stáž. Každú skupinu sprevádza 1 odborný učiteľ a z každého odboru budú vybraní žiaci z druhého ročníka. Cieľom odbornej praxe v zahraničí je rozvíjanie žiakmi získaných odborných vedomostí, zručností a návykov počas štúdia, ktoré sú potrebné pre výkon pracovnej činnosti v danom učebnom odbore. Žiaci by mali možnosť preveriť na škole osvojené vedomosti týkajúce sa prevádzania maľby a náterov na rôznych podkladoch a konštrukciách, správnu prípravu podkladov, ako správne zvoliť vhodné materiály a technologické postupy. Zahraničný pobyt by prispel k rozšíreniu, počas odbornej praxe získaných, vedomostí a skúseností o nové poznatky v technike sadrovania, tmelenia, stierkovania, v príprave maliarskych materiálov a v tónovaní farieb. U žiakov v odbore maliar-natierač očakávame kvalitne odvedenú odbornú prácu v rôznych stavebných firmách, napríklad priestory pripravené na maľovanie, natieranie, kvalitne vymaľované priestory. Cieľom odbornej praxe v zahraničí v odbore cukrár je pripraviť žiakov na zvládnutie jednotlivých technických postupov v profesionálnej cukrárenskej výrobe. Žiaci by mali možnosť preveriť svoje vedomosti získané počas štúdia v oblasti základnej sanitácie potrebnej pri práci s potravinami, s manipuláciou a prípravou surovín, polotovarov a hotových výrobkov, pri balení, skladovaní a manipulácii s hotovými výrobkami. Ďalej žiaci by mali možnosť vyskúšať technologické postupy pečenia čajového a parížskeho pečiva, prípravu odpaľovanej hmoty a výrobkov, plniek a poliev, prípravu kysnutého, medového a lístkového cesta a zdobenie cukrárenských výrobkov v priestoroch cukrárenskej firmy. V prípade odboru cukrár ako výstupy očakávame kvalitne pripravené cukrárenské výrobky. Odborná prax u zahraničných partnerov by prispela k príprave žiakov na prácu ako v stavebnej sfére tak aj v cukrárenskej výrobe. Okrem odborného rastu študenti získajú nové skúsenosti v rôznych oblastiach života, ako je cestovanie, komunikácia v zahraničí. Dôležitým prínosom je aj oboznámenie sa s kultúrou, mentalitou iného národa. Získané skúsenosti žiaci v rámci výučby potom prezentujú spolužiakom.
Koordinátor:Spojená škola, Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
Okoč