Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelanie pre lepšiu odbornú, osobnostnú a jazykovú prípravu žiakov na trh práce
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008646
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:76195 €
Sumár projektu:Od realizovania projektu očakávame zlepšenie viacerých funkcií školy na viacerých úrovniach. Na osobnej úrovni, na úrovni jednotlivcov: krátkodobé zlepšenia: - vyššia aktivita a výkon vo vyučovacom procese - zlepšenie jazykových schopností - zlepšenie odborných znalostí z nalsedujúcich sfér: a/ propagačná grafika a propagačné výtvarníctvo: práca s IKT technológiou, zobrazenie a formátovanie textu, nastavenie písmen, farby, veľkosti, zvýraznenie textu, zalomenie a zarovnanie, panel nástrojov, vrstvenie, krivky, úrovne, jas a kontrast, kompozícia textu a obrazu, filtre a ich použitie, špeciálne efekty, príprava do tlače, prevedenie písma na krivky, nastavenie farebného spektra, kontrola overprintu, aktivity personálneho oddelenie, priebeh pracovného pohovoru. b/ reštaurátorstvo a konzervátorstvo: konzervátorská a reštaurátorská dokumentácia, priebeh reštaurovania –celoplošné očistenie a odstránenie sekundárnych zásahov, petrifikácia dreva a polychrómie, doplnenie chýbajúcich článkov dreva, drevorezba, odliatky z reverzibilného materiálu, tmelenie dreva a polychrómie, zlátenie- nepravé., retuš – výtvarné a estetické scelenie artefaktu, výroba foriem na rozmnožovanie. c/ dizajn - tvorba propagačných materiálov na nové plochy propagácie - SwingGO. Príprava plagátov, billboardov, pozvánok pre SwingGo plochy, práca s IKT technológiou, zobrazenie a formátovanie textu, nastavenie písmen, farby, veľkosti, zvýraznenie textu, zalomenie a zarovnanie, panel nástrojov, vrstvenie, krivky, úrovne, jas a kontrast, kompozícia textu a obrazu, filtre a ich použitie, špeciálne efekty, príprava do tlače, prevedenie písma na krivky. strednodobé zlepšenia: - aktívnejší prístup k samovzdelávaniu a získavaniu odborných znalostí formálnym alebo neformálnym spôsobom - zvýšenie hodnoty na trhu práce a následne ľahšia uplatniteľnosť na trhu práce - zvýšenie iniciatívy pri hľadaní si miesta na trhu práce aj formou samozamestnania – lepšie kompetencie pri samozamestnaní sa - lepšia informovanosť o európskom projekte a hodnotách EÚ dlhodobé: - kvalitnejší pracovný život a schopnosť podeliť sa o svoje schopnosti s ďalšími osobami či už formálnou alebo neformálnou cestou - lepšia informovanosť o európskom projekte a hodnotách EÚ - vytvorenie aktívneho občana, schopného postaviť sa za svoje ideály a podporovať budovanie demokratickej spoločnosť zlepšenia na úrovni školy: krátkodobé ciele: - lepší výkon a disciplína študentov pri plnení školských povinností - zvýšenie mena školy v regióne, zlepšenie obrazu školy v rámci mesta, regiónu a štátu strednodobé ciele: - zlepšenie celkového výkonu školy, pretože budovaním strategických partnerstiev s firmami, dielňami a inštitúciami chceme zabezpečiť zaujímavú odbornú prax pre všetkých študentov školy čo bude viesť k zlepšeniu postavenia a výkonu školy v regióne - spoluprácou s profesionálnymi združeniami chceme dosiahnuť prípravu reagujúcu na aktuálne potreby na trhu práce – prostredníctvom budovania strategických partnerstiev vytvárať tematické plány prispôsobované potrebám na trhu práce - podporovaním rozvoja kompetenčných schopností uľahčovať zamestnateľnosť našich študentov aj po ukončení ďalšieho vzdelávania dlhodobé ciele: - vytvorenie školy, ktorá je schopná zabezpečiť pre svojich študentov rozvoj odborných, osobných aj občianskych schopností pre aktívny prístup k životu a občianskemu životu - budovať a posilňovať kultúrne a duchovné dedičstvo Európskeho spoločenstva a Európskej Únie - vytvárať formálne aj neformálne programy odborného vzdelávania sa vo výtvarných odboroch - vytvorenie strategických partnerstiev škôl a organizácií s praxe, ktoré budú synergicky pracovať na zlepšení vzdelávacieho procesu pri odbornom, jazykovom, kompetenčnom a občianskom vzdelávaní jednotlivcov a následne aj spoločností Radi by sme realizovalijednu dvojtýždňovú zamestnaneckú mobilitu v Budapešti, čas stáže sme vymedzili na február/marec 2016. Vyučujúca absolvuje odbornú stáž v jednej maďarskej reklamnej firme. Dostane možnosť, aby konzultovala s odborníkmi firmy, aby samostatne pracovala a aby rozšírila svoje jazykové kompetencie a odbornú slovnú zásobu v anglickom jazyku. Študentské mobility sme rozvrhli nasledovne: propagačná grafika - 6 študenti cestujú do Budapešti, na tri týždne a 6 študenti cestujú do Milána, taktiež na tri týždne propagačné výtvarníctvo - 7 študenti cestujú do Milána, na tri týždne konzervátorstvo a reštaurátorstvo - 5 študenti cestujú do Milána, na tri týždne dizajn - 6 študenti cestujú do Milána, na tri týždne. Čas stáže sme vymedzili na september 2015.
Koordinátor:Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
Košice