Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávaním k úspechu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008643
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58306 €
Sumár projektu:Keďže naše odbory sme začali preorientovať na západný vzor, dôležitým krokom pre dosiahnutie tohto procesu je v zahraničí získaná odborná skúsenosť. V tejto svetelnou rýchlosťou sa rozvíjajúcej dobe sa dokáže uplatniť ten absolvent, ktorý pozná - resp. už aj mal skúsenosť, využíval - nové technológie. Tento projekt, ktorý plánujeme realizovať by slúžil na dosiahnutie tohto cieľa. Našim cieľom je realizácia zahraničnej stáže dokopy 24 študentov z 3 odborov: Odbor:Stolár - v čase stáže by sme sa chceli sústrediť na poznatky z odborných predmetov: technológia, výrobné zariadenia, materiály. Z poznatkov odborného výcviku by sme sa chceli počas stáže zamerať na návrh, konštrukciu sedacích nábytkov ako aj napraktické zručnosti a prevedenie a na povrchovú úpravu finálnych výrobkov. Z tohto odboru by sme chceli poslať 4-4 študentov na taliansku a maďarskú 3-týždňovú odbornú stáž v novembri 2015. Odbor:Automechanik - v čase stáže by sme sa chceli sústrediť na poznatky z odborných predmetov: diagnostika a oprava automobilov, automobily. Z poznatkov odborného výcviku by sme sa chceli počas stáže zamerať natechnickú vybavenosť autoservisu, praktické zručnosti pri používaní modernejších technických pomôcok a náradí. Z tohto odboru by sme chceli takisto poslať 4-4- študentov na taliansku a maďarskú 3-týždňovú odbornú stáž v novembri 2015. Odbor: Mechanik elektrotechnik - v čase stáže by sme sa chceli sústrediť na poznatky z odborných predmetov:základy elektroniky, číslicovej techniky, výpočtovej techniky, elektrické merania.Z poznatkov odborného výcviku by sme sa chceli počas stáže zamerať natechnickú vybavenosť elektrodielní, na praktické zručnosti pri používaní modernejších elektronických meracích prístrojov a náradí. Z tohto odboru by sme chceli poslať 4-4 študentov na taliansku a maďarskú 3-týždňovú odbornú stáž v novembri 2015. Našim cieľom je spoznávanie nových technológií a trendov, okrem toho neznáme prostredie podporuje rast sebavedomia, zodpovednosti, samostatnosti študentov. Nezanedbateľným faktorom je takisto rýchlejší rozvoj jazykových kompetencií pri porovnaní s rozvojom doma. Cieľovými skupina v rámci odborov sú žiaci 2. a 3. ročníkov. Cieľové vedomosti, ktoré žiaci nadobudnú: 1. Stolár: - Návrh, konštrukcia sedacích nábytkov podľa trendov danejiny. - Návrh, konštrukcia exkluzívnych sedacích nábytkov podľa trendov danejiny - Lepenie, furnírovanie 2. Automechanik: - Oprava karosérie ( zámočnícke práce na karosérii, leštenie oprava áut po úraze) - Montáž a doplnenie klimatizácie 3. Mechanik elektrotechnik - Diagnostické a meracie práce s in-line systémovými AOI zariadeniami - Diagnostické a meracie práce s röntgenovou kontrolou Keďže študenti budú absolvovať odbornú stáž z každého odboru v 2 rôznych cieľových krajinách, po návrate domov sa naskytne možnosť výmeny svojich získaných odborných skúseností tak u žiakov, ako aj u učiteľov. Tento projekt má pre našu školu aj motivačný charakter smerom ku žiakoma ich rodičom. Z pohľadu našich pedagógov možnosť rozšírenia si poznatkov namedzinárodnej úrovni a konfrontácie skúseností s kolegami zo zahraničia. Výhodou projektu je, že dáva možnosť žiakom a pedagógom porovnať svoj odbor z medzinárodného pohľadu a získané skúsenosti ďalej rozvíjaťna našej škole. Dopady na účastníkov: - rozvoj a zdokonalenie jazykových kompetencií - rozvoj odborných kompetencií v rámci odborov účastníkov - nadobudnutie nových odborných vedomostí, naučia sa praktickú prácu novými technickými zariadeniami, strojmi, náradiami, meracími príslušenstvami - naučia sa nové pracovné postupy, efektívnu deľbu práce - budú samostatnejší, budú sa usilovať o presnosť, precíznosť - budú schopní efektívnej práce v tíme - budú otvorenejší voči iným kultúram - stanú sa v budúcnosti otvorenejšími na vyhľadávanie možností v ich osobnom a pracovnom vývine - naučia sa brať zodpovednosť za seba aj ostatných navzájom - rozvíja sa schopnosť adaptácie na neznáme prostredie Dopady na partnerov: - možnosť vybudovania sieti kontaktov na Slovensku - má možnosť zamestnať mladú, odbornú pracovnú silu - posilnenie spoločensko-sociálneho postavenia Dopady na domáce firmy, partnerov: - získanie odbornej pracovnej sily, ktorá disponuje zahraničnou odbornou skúsenosťou
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo
Fiľakovo