Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internacionalizáciou vzdelávania k zvýšeniu jeho kvality
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008641
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16570 €
Sumár projektu:Cieľom predkladaného projektu je napĺňanie vízie školy, ktorej základom je otvorenosť, modernizácia a internacionalizácia vzdelávacieho prosesu, ktorého výsledkom by mali byť spokojní absolventi, uplatnitelní na trhu práce v svojom odbore v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Realizácia zahraničných mobilíta vytváranie partnerstiev s potencionálnymi zamestnávateľmi v rámci Európskej únie je účinným prostriedkom k dosahovaniu predsavzatých cieľov. Hlavnými cieľmi projektu sú: a, Zorganizovať odborné stáže pre žiakov školy zo študijných odborov zdravotnícky asistent (ZA) a masér (MAS). Celkový počet účastníkov projektu je 10, z toho 4 žiaci 3. ročníka odboru ZA a 4 žiaci z odboru MAS a 2 sprievodné osoby. b, Umožniť účastníkom: b1, uplatňovať v praxi v neznámom prostredí v zahraničísvojevedomosti s zručnosti nadobudnuté v teoretickom a praktickom vzdelávaní v škole a vo výučbových pracoviskách v SR. b2, rozvíjať odborné a kľúčové kompetencie (popísané v ŠVP a ŠkVP pre odbory ZA a MAS vydaných MZ SR a školou, zverejnené na webovej stránke školy) b3, podporovať samostatnosť, schopnosť začleniť sa do kolektívu, rozumieť odbornej terminólogii v českom jazyku, c, nadviazať nové partnerstvá s organizáciami relevantnými pre zdravotnícke vzdelávanie v odboroch ZA a MAS, d, získať spätnú väzbu kvality vzdelávania v škole v odboroch ZA a MAS, e, získať skúsenosti s certifikáciou ECVET. Hlavnými aktivitami projektu budú: komunikácia s partnermi projektu; naplánovadie pracovných programov účastníkov stáže, zoznámenie sa so systémom certifikávie ECVET - účasť na seminároch, aplikovanie certifikácie ECVET do systému hodnotenia výsledkov stáže; príprava a realizácia odbornej, kultúrnej a jazykovej prípravy účastníkov; realizácia mobilít; monitorovanie stáží; vyhodnotenie výsledkov stáží, certifikácia účastníkov stáže, šírenie výsledkov projektu. Popis turnusov stáží: dĺžka trvania stáží: dva týždne 1. turnus - stáž v Hospici Anežky České v červeném Kostelci, CZ - Oblastní charita Červený Kostelec - 4 žiaci odboru ZA + 1 sprievodná osoba; termín jún 2016. 2. turnus - stáž v spološnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně a. s., CZ - 4 žiaci odboru MAS + 1 sprievodná osoba; termín jún 2016. Obsahom stáží pre odbor ZA je zoznámiť sa so systémom hospicovej starostlivosti - špecifiká zariadenia, paliatívnej liečby, podieľať sa na ošetrovateľskej starostlivosti v hospici - práca v tíme, uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb klientov, komunikácia s príbuznými klientov. Obsahom stáží pre odbor MAS je zoznámiť sa so systémom práce vo veľkej kúpelnej spoločnosti s rozmanitou medzinárodnou a multikultúrnou klientelou. Pozornosť bude sústredená na: Ochranno-liečebný režim pracoviska, hygienické a dezinfekčné zásady pracoviska, profesionálna komunikácia (v tíme a s klientami), vedenie dokumentácie, aplikácia klasickej, reflexnej masáže a manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže, hydroterapie, termoterapie, balneoprevádzka, fototerapia, sauna, cvičenie v bazéne, inhalácia minerálnych vôd, pitné kúry, oxygenoterapia, kryosauna, soľná jaskyňa, akupunktúra, slatinné obklady, Mariin plyn, podvodná masáž, perličkový a vírivý kúpeľ,Škótsky strik. Výstupy projektu: a, zrealizované stáže pre 10účastníkov, z toho 8 žiakov a 2 sprievodné osoby, b, jazyková, kultúrna a odborná príprava účastníkov, c, získané odborné pracovné skúsenosti, vedomosti a zručnosti - spracované v prezentácii, prezentované na diskusnom stretnutí v rámci školy, na odborných seminároch v rámci stredných zdravotníckych škôl v SR, d, nadviazaná nová spolupráca s dvoma organizáciami - potencionálnymi zamestnávateľmi v Českej republike, e, zoznámenie sa so systémom certifikácie ECVET f, zverejnené články informujúce o výsledkoch projektu v školskom časopise a v regionálnej tlači. Dopad: a, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho prosesu v škole - skvalitnenie absolventov a tým zdravotníckych pracovníkov, ktorí najdu uplatnenie v SR a aj v zahraničí. b, skvalitnenie praktického vzdelávania v škole, c, zvýšenie motivácie žiakov a pedagogických zamestnancov školy, d, pokračovanie v trende internacionalizácie a modernizácie procesov v škole.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica
Skalica