Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávajme sa duálne
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008640
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59786 €
Sumár projektu:Podľa Školského vzdelávacieho programu Obchodnej akadémie Dolný Kubín je cieľom školy v oblasti výchovy avzdelávania pripraviť žiaka tak, aby bol schopný pružne reagovať na všetky zmeny v požiadavkách na svoju budúcu prácu. V čoraz väčšej miere sa kladie dôraz na tzv. duálne vzdelávanie, ktoré si vyžaduje maximálne prepojenie teoretickej prípravy s praxou. Poznávaním práce v zahraničných firmách (manažment, organizácia práce, vedenie účtovnej evidencie, rozsah teoretických, praktických požiadaviek na zamestnancov, ich prístup k práci, interpersonálne vzťahy na pracovisku,systém sociálnych benefitov) žiaci: - si osvoja spôsob reagovania na nové pracovné podmienky (iné podmienky ako na školskej odbornej praxi v slovenských firmách); - prevezmú zodpovednosť za svoje správanie počas odbornej praxe s dôrazom na prvý kontakt s novým pracovným kolektívom, ako podmienky úspešného zaradenia sa do nového pracovného kolektívu; - získajú cenné skúsenosti pre uplatnenie podľa profilácie v pracovných pozíciách ako ekonóm, účtovník (napr. colný deklarant, daňový referent, mzdový referent, plánovač a pod.), kontrolór, štatistik, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ; - prehĺbiasi jazykové odborné schopnosti; - zvýšia si sebadôveru a sebestačnosť; - prehĺbia si teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti tvorby a realizácie projektov z eurofondov. Teoretická príprava žiakov prebieha v odborných predmetoch Ekonomika podniku a právo, Praktické cvičenia z ekonomiky a Účtovníctvo. V predmetochAplikovaná ekonómia, Cvičná firma, Cvičenia z účtovníctva, Cestovný ruch, si žiaci čiastočne už na vyučovaní overujú teoretické vedomosti v praxi a účasťou na projekte si ich budú mať možnosť ešte viac prehĺbiť. Očakávaný výsledok odbornej praxe v zahraničí: - porovnať manažment, plánovanie, vedenie, organizovanie, pracovné podmienky, odborné požiadavky, ocenenie pracovníkovv našich a zahraničných firmách, - v spojitosti s odbornou praxou absolvovanou v zahraničí, navrhnúť našim podnikateľom v rámci školskej odbornej praxe zavedenie inovatívnych prvkov v slovenských firmách, - návrhy žiakov na zvýšenie duálnosti vzdelávania najmä v odborných ekonomických predmetoch, v odbornej jazykovej príprave, v aplikácii doterajších softvérových zručností v programoch MS Word, Excel, PowerPoint, - spoznanie národnej kultúry a mentality na firemnú kultúru, - prehĺbiť toleranciu a multikultúrne povedomie, - zdokonalenie sa v cudzojazyčnej komunikácii, v samostatnosti a orientácii sa v novom pracovnom a kultúrnom prostredí, - spoznanie nových ľudí a nadviazanie nových osobných a pracovných kontaktov. Na zahraničnú odbornú stáž by sme chceli poslať študentov 3. ročníka z odboru obchodná akadémia. Vybrali sme si dve cieľovéiny: Taliansko a Rakúsko. Do Talianska (mesto Miláno) vycestuje 12 študentov, kým do Rakúska (mesto Viedeň) taktiež vycestuje 12. Mobility sme naplánovali na máj 2016.Vďaka prineseným skúsenostiam zo zahraničia budeme mať jedinečnú možnosť porovnať pracovné postupy, tlačivá apodnikové politiky trochín. Študenti zistia silné a slabé stránky týchto postupov a pomocou skupinových aktivít dotanú možnosť na to, aby si navrhli ich ideálny typ podniku.
Koordinátor:Obchodná akadémia Dolný Kubín, Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín