Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008639
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39396 €
Sumár projektu:Na odbornú stáž do hlavného mesta Maďarska, Budapešti, pocestuje spolu 20 žiakov a 2 pedagogickí zamestnanci. Títo pedagógovia sa vymenia v polovici trvania odbornej stáže. To znamená, že týždeň a pol budú sprievodom pre žiakov prví dvaja pedagógovia, po tejto dobe sa vymenia a v druhej polovici odbornej stáže budú sprievodom ďalší dvaja pedagógovia. Zo zúčastnených študentov sú: - 10 zo študijného odboru mechanik elektrotechnik (MET) - 10 zo študijného odboru mechanik strojov a zariadení Charakter pracovného miesta má zodpovedať týmto odborom štúdia. Všetci žiaci budú vykonávať prácu počas odbornej stáže pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej výchovy, pri dodržaní pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Účastníci projektu sú zdraví, nepotrebujú žiadnu špeciálnu zdravotnú starostlivosť. Cieľom každej školy je, aby jej študenti zvládli svoju profesiu, uplatnili sa na trhu práce. Pre splnenie tohto cieľa sú okrem teoretických vedomostí, nevyhnutné predovšetkým praktické skúsenosti, zručnosti, návyky, ktoré si žiaci najlepšie osvoja na reálnychpracovných pracovných miestach. Cieľom odbornej praxe je pripraviť študentov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené vedomosti a zručnosti na svojom pracovisku v odboroch - mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení. Od projektu očakávame zvýšenie samostatnosti a zodpovednosti študentov, rozvíjanie ich odborných, organizačných a jazykových kompetencií, zvyšuje sa ich mobilita, odbúrajú sa ich obavy z uplatnenia sa na trhu práce, aj v zahraničí. Hlavné ciele projektu sú: - skvalitnenie praktickej výučby a získanie nových poznatkov v odboroch - mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení - naučiť sa pracovať so strojmi, zariadeniami, prístrojmi, používanými v podniku - vytvoriť u žiakov predstavu o fungovaní konkrétneho pracoviska -overiť si vzťah teórie a praxe pri praktickej aplikácii vedomostí a zručností, získaných v odborných predmetoch vyučovanýchna škole -rozvoj odbornej zručnosti v oblasti elektrotechniky a automatizácie - spoznať moderné výrobné technológie elektrotechnických komponentov a zariadení v praxi - technologické postupy, nové kompetencie, návrhy výroby a diagnostiky plošných spojov - programovanie, montáž a údržba automatizovaných výrobných liniek - využívanie prostriedkov CAD, CAM, CAT, CAE -oboznámiť sa s činnosťou priemyselných automatov, snímačov a akčných členov v reálnych podmienkach - prostredníctvom zadaných úloh, realizovať teoretické vedomosti v praxi -aktívne používať odbornú terminológiou -overiť získané teoretické poznatky a praktické zručnosti v podnikovej praxi -rozvíjať samostatnosť, kreatívnosť, zodpovednosť, presnosť a iniciatívu žiakov -formovať profesionálne vlastnosti a rozvíjať odborné a praktické kompetencie žiakov -rozvíjali svoje komunikačné schopnosti, samostatnosť, ako ajprácu v kolektíve
Koordinátor:Stredná odborná skola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
Štúrovo