Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v zahraničí – záruka profesionálneho a odborného rastu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008638
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58306 €
Sumár projektu:Pre úspešné zvládnutie profesie , okrem základných teoretických vedomostí,sú veľmi dôležité hlavne praktické skúsenosti a návyky,získané v reálnych pracovných podmienkach. Medzi základné ciele odbornej praxe žiakov patria: mať osvojené praktické zručnosti a návyky potrebné pre praktické riešenie ekonomických úloh, dokázať prakticky aplikovať poznatky získané v teoretických predmetoch, vedieť samostatne pristupovať a riešiť primerané ekonomické úlohy. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť odborné vzdelávanie žiakov,využitím poznatkov z tejto praxe vo vyučovaní odborných predmetov, absolvovaním odbornej praxe zvýšiť konkurencieschopnosť študentov školy, vypracovať v spolupráci so zahraničnými partnermi, študentmi komplexný systém praktického nácviku povolania v rámci cvičných firiem. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň odborných kompetencií a zručností žiakov vstupujúcich na trh práce. Zahraničná mobilita zabezpečuje prepojenie odbornej výchovy a teoretického vzdelávania so spoločenskou a podnikateľskou praxou, prehĺbenie vedomostí z odborných predmetov, získaných v predchádzajúcich ročníkoch, osvojenie si praktických zručností a návykov. Našim cieľom je, aby okrem nových odborných zručností a vedomosti, mohli účastníci aplikovať svoje poznatky a vedomosti počas práce v neznámom zahraničnom prostredí.Naše ciele v oblasti odborného rastu účastníkov sú nasledovné: 1. Odbor manažment regionálneho cestovného ruchu , počet účastníkov 12, ročník 2.-3., cieľováina: Taliansko, doba stáže: 3 týždne, termín stáže: október 2015 - oboznámiť sa s fungovaním medzinárodného hotela- oddelenie marketingu, reštaurácie a recepcií - oboznámiť sa s tradičnými talianskymi jedlami, nápojmi, gastronómiou Talianska, s prípravou talianskych jedál a nápojov - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení marketingu - oboznámiť sa s ponukami hotela a marketingovou stratégiou hotela - oboznámiť sa s prácou na recepcií (privítanie hostí, registrácia, dokumentácia, vybavovanie reklamácií, prezentácia zábavných programov hotela pomocou informačného bulletina) - zvýšenie komunikačných schopností 2. Odbor obchodná akadémia, počet účastníkov 12, ročník 3., cieľováina Maďarsko, doba stáže: 3 týždne, termín stáže: október 2015 - oboznámiť sa s fungovaním medzinárodného hotela- oddelenie marketingu, HR a financií - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení HR - oboznámiť sa s postupom realizovania konkurzu a osobného pohovoru (situačné aktivity) - oboznámiť sa s náplňou práce na oddelení HR - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení marketingu - oboznámiť sa s ponukami hotela a marketingovou stratégiou hotela, tvorbou marketingového plánu (princípy, zásady, konkurencia, trh) - oboznámiť sa s prácou na financií (archivácia dokumentov, prepísanie dokumentov, rozmnožovanie dokumentov, práca v programoch MS Office, vybavovanie objednávok, triedenie faktúr Študenti by mohli spoznať fungovanie firiem v zahraničí, ovládať základné odborné ekonomické výrazy v cudzom jazyku, zistiť odlišnosti používaných ekonomických pojmov na Slovensku a v zahraničí. Pomocou cudzojazyčnej komunikácie rozvíjať ich jazykové a komunikačné zručnosti, ktoré by mali využívať pri obchodnej komunikácii so zahraničnými cvičnými firmami. Potreby účastníkov boli definované pomocou odbornej komisie a psychológa školy. Kladieme dôraz hlavne na odborné práce na neznámom zahraničnom pracovnom mieste, pretože každý účastník potrebuje spätnú väzbu od svojho tútora, v čom sa môže zdokonaliť, v čom sa musí vylepšiť, účastníci potrebujú vyskúšať sami seba v reálnom pracovnom prostredí a musia byť nútení aplikovať v praxi doterajšie teoretické odborné skúsenosti. Okrem toho, účastníci si potrebujú osvojiť zahraničné trendy, pracovné disciplíny, nové marketingové metódy, HR, personálne metódy pri vykonaní práce. Charakteristika cieľových skupín: odbor 6317 M obchodná akadémia – 3. ročník, cieľová krajina Maďarsko, počet študentov: 12 odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – 2. a 3. ročník, cieľová krajina Taliansko, počet študentov: 12 - účastníci sú zdraví, bez akéhokoľvek zdravotného postihnutia a nepotrebujú žiadnu špeciálnu starostlivosť - ovládajú anglický a nemecký jazyk na úrovni B1(Úroveň mierne-pokročilá podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti) - z celkového počtu účastníkov,50% pochádza zo sociálneho znevýhodneného prostredia (nezamestnaní rodičia, jeden z rodičov pracuje v zahraničí, rozvedení rodičia, sirota)
Koordinátor:Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder - Nagymegyer
Veľký Meder