Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie mobility absolventov strednej odbornej školy kvôli lepšiemu uplatneniu na trhu práce EU
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008637
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33601 €
Sumár projektu:V príprave obsahu a pracovného programu mobility sme sa zameriavali predovšetkým na odborný predmet prax. Odborný predmet prax, má prevažne zručnostný charakter.Jeho cieľom je naučiť žiakov používať teoretické odborné vedomosti získané v škole, na samostatné riešenieúloh v prevádzkovom prostredí. Jedná sa o dve oblasti. Prvou je oblasť technická – autoservisy, dielne, opravovne dopravných prostriedkov, kde žiaci získavajú pracovné skúsenosti v oblasti automechaniky. Druhú oblasť tvoria pracoviská, kde prebiehajú skôr administratívne dopravné a prepravné činnosti, činnosti v oblasti účtovníctva, zasielateľstva, personalistiky, bankovníctva, colnej deklarácie, logistiky, kde môžu vykonávať, prípadne sledovať organizačno-ekonomické činnosti, ktoré zodpovedajú ich budúcemu uplatneniu v praxi s pridanou hodnotou cudzojazyčného prostredia, ktoré je pre oblasť cestnej dopravy typické, keďže doprava má globálny charakter. Študenti budú mať možnosť pracovať s najmodernejšou technikou a prístrojmi, počítačovými programami a dokumentmi, ktoré využíva dopravca (zasielateľ) pri svojej činnosti, môžu sledovať marketingové aktivity organizácie, logistické stratégie a postupy. Všeobecne platné- raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť – je obzvlášť dôležité pre stredné odborné vzdelávanie.Študenti svojím aktívnym prístupom pri získavaní vedomostí zvyšujú efektivitu vzdelávacieho procesu. Prax v zahraničných podnikoch je pre nich príležitosťou na zlepšenie svojich šancí na trhu práce,pretože môžu teoretické vedomosti pretaviť do praktických skúseností a porovnať fungovanie podobných firiem v zahraničí a na Slovensku. Budú tiež môcť porovnať organizáciu a systém práce, technické a technologické vybavenie, softvérové zabezpečenie (hlavne zasielateľských spoločností) a ich kompaktibilitu s vybavením firiem na Slovensku. Študenti na svojom pobyte v zahraničí budú automaticky používať cudzí (anglický) jazyk. V praxi si overia, že ovládanie cudzieho jazyka sa stalo primárnou potrebou a nevyhnutnosťou adekvátneho profesionálneho uplatnenia. Pobytom v zahraničí vzrastie ich sebavedomie, keďže bežné i pracovné úlohy (prípadne problémy) budú riešiť bez použitia materského jazyka. So svojimi skúsenosťami sa radi podelia s mladšími alebo menej aktívnymi spolužiakmi, ktorí budú mať motiváciu zlepšovať svoje pôsobenie na škole s cieľom dostať sa na prax do zahraničia. Na zahraničnú odbornú prax by sme radi poslali 15 študentov v októbri 2015: 1.prevádzka a ekonomika dopravy - 10 študentov3. ročníka 2.prevádzka a ekonomika dopravy - 5 študentov 4. ročníka Študentov by sme chceli poslať do Maďarska (do mesta Budapešť), do dvoch firiem. Z opisu firiem vyplýva, že tieto firmy sú veľké s rôznymi oddeleniami, ktoré umožňujú študentom získať prehľad z rôznych sektoroch svojho odboru. Študenti študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy sú pripravení tak, aby po nástupnej praxi mohli vykonávať technicko-hospodárske a ekonomické funkcie, prípadne vysoko kvalifikované robotnícke povolania v oblasti dopravy a prepravy. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciu. Študenti študijného odboru si v závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce môžu nájsť uplatnenie napr. v cestnej doprave vrátane samostatne podnikajúcej osoby. Problémy a potreby: -študenti potrebujú každodenný kontakt s anglickým jazykom, potrebujú sa naučiť ako sa vyjadriť v bežných situáciách, ale aj v odbornej komunikácii, potrebujú si rozvíjať svoju odbornú slovnú zásobu -študenti potrebujú vidieť prácu v zahraničných podnikoch, aby mohli porovnať metódy a postupy u nás a v zahraničí -študenti v rámci našej školskej odbornej praxe majú len obmedznú možnosť pracovať so zariadeniami, s prístrojmi a nástrojmi, v zahraničí je tých odborných nástrojov viac, takže ich práca bude odbornejšia, kvalitnejšia, intenzívnejšia -študenti potrebujú vidieť technické činnosti v dopravných firmách: montáž a demontáž pneumatík, vyvažovanie kolies, správny postup výmeny pneumatík, oprava karosérie, oprava podvozku atď. - takto uvidia ako sa pracuje vo veľkých zahraničných firmách a získajú cenné skúsenosti -študenti sa potrebujú oboznámiť s dopravnými a prepravnými činnosťami dopravnej firmy: zasielateľská činnosť, sledovanie vozidiel, obstaranie prepravy, kniha a evidencia jázd. Hlavné ciele projektu: -oboznámiť sa s dopravnými a prepravnými činnosťami dopravnej firmy:zasielateľská činnosť, sledovanie vozidiel, obstaranie prepravy, kniha a evidencia jázd. -oboznámiť sa stechnickými činnosťami v dopravných firmách: montáž a demontáž pneumatík, vyvažovanie kolies, správny postup výmeny pneumatík, oprava karosérie, oprava podvozku, atď. -zlepšiť jazykové kompetencie študentov v každodennej ale aj v odbornej komunikácii -oboznámiť sa so softvérovým zabezpečením firiem -rozvíjať teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov -oboznámiť sa s novými metódami, postupmi v odbore prevádzka a ekonomika dopravy, s novými zariadeniami, nástrojmi
Koordinátor:Stredná odborná škola, Mierová 727, 072 22 Strážske
Strážske