Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax a jazyková zdatnosť IV
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008636
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62945 €
Sumár projektu:V rámci Erasmus+ pre rok 2015/16 plánujeme mobilitu na 14 dní do Nemecka, Nórska a ČR pre 28 študentov a 3 majstrov OV. Projekt chceme realizovať, pretože veríme, že naši účastníci získajú v zahraničí skúsenosti a zručnosti, aké im nevieme poskytnúť v podmienkach našej školy. Úspešná realizácia programu Erasmus+ zvýši v regióne počet záujemcov o odborné vzdelávanie, na našej SOŠ a naplní ciele EU plánu rozvoja našej školy. Projekt chceme realizovať, aby naši majstri OV mali možnosť aktualizovať svoje kompetencie podľa EU požiadaviek a aby naši žiaci mali možnosť získať "pridanú hodnotu" k vzdelaniu - zručnosti aj nad rámec profilu absolventa a uplatniť sa tak na EU trhu práce. Ciele sú získať tieto "extra zručnosti" sú bližšie špecifikované v Learning Agreements pre každý študijný odbor a zvýšia šance študentov na osobný odborný rozvoj a získanie zamestnania vo svojom odbore. Projekt je zameraný na potreby žiakov nadobudnúť odborné a jazykové zručností v oblasti odbornej prípravy svojho odboru a potreby majstrov OV. Projekt nadväzuje na minuloročné naplnenie cieľov projektov a zúčastnia sa ho majstri OV a študenti SOŠ služieb a lesníctva v B.Štiavnici, ktorí študujú odbory-operátor a mechanizátor lesnej techniky, manažment region.cest.ruchu, murár-montér, kaderník a hostinský - kuchár, čašník. Nemecký partner je VITALIS, organizácia ktorá vie zabezpečiť zamestnávateľov pre všetky odbory. V Nórsku a ČR sú partnermi priamo zamestnávatelia – lesnícka a stavebná firma. Partneri zabezpečia okrem odbornej praxe aj ubytovanie a stravovanie účastníkov a počas voľna kultúrny poznávací program. Mobility v Nemecku sa zúčastnia 16 študenti zo všetkých spomenutých odborov pre ktorých je hlavný cudzí jazyk nemecký, v Nórsku 8 študenti lesníckeho zamerania, ktorí sa chystajú maturovať z anglického jazyka a v ČR 4 učni odboru murár. Vo všetkých cieľovýchinách sa zúčastní jeden majster OV z troch rôznych odborov. Účastníci budú vybraní po absolvovaní písomných testov a ústnych pohovorov z cudzieho jazyka a odborných predmetov, konzultácii s majstrami odborného výcviku a výchovným poradcom. Extra body získajú ekonomicky, sociálne a geograficky znevýhodnení žiaci, ktorí by bez finančnej podpory programu Erasmus+ nemali šancu nadobudnúť zahraničnú skúsenosť. Mnohí zo znevýhodnených žiakov sú z odľahlých dediniek v štiavnických vrchoch a často nemajú financie ani na denné dochádzanie do školy. Napriek tomu majú niektorí vynikajúce študijné výsledky a boli by vhodnými účastníkmi mobility. Čiastkovými cieľmi každého účastníka je získanie "Learning Outcomes"-vedomostí, zručností a kompetencií" vo svojom odbore v rámci ECVET. Očakávaným výstupom je nadobudnutie odbornej kompetencie, ktorú v SR nemajú ako/kde získať a aktívne stotožnenie sa s odborom, ktorý žiaci študujú, aktívne zapojenie sa do chodu firiem a podnikov. Výstupom je tiež nadobudnutie nových sociálnych a pracovných kontaktov, rozšírenie vedomostného obzoru vodborných predmetoch a ich využitie v praxi a tým aj lepšie uplatnenie sa študentov na pracovnom trhu po ukončení našej školy. Výstupom bude získanie medzinárodného certifikátu Europass ako i certifikátov konkrétnych firiem a prijímajúcich inštitúcií po ukončení mobility. V spolupráci s partnermi a jednotlivými zamestnávateľmi máme dohodnutý systém prenosu kreditov v odbornej príprave ECVET podľa príslušných odborov. Výstupom bude aj fotografická výstava a multimediálne prezentácie výsledkov stáže účastníkmi projektu na praktickom vyučovaní v škole pre ďalších žiakov a pedagogických pracovníkov školy, pre širšiu verejnosť - v médiách, v Informačnom Centre Mladých, na internetovej stránke školy, ako i prezentácia projektu pri novom nábore študentov na základných školách. Vďaka účasti majstrov OV budeme aktualizovať náš ŠKVP podľa najnovších EU trendov v daných odboroch - re potreby regiónu aj EQF, zaradíme inovačné prvky. Dlhodobé prínosy budú pre všetkých účastníkov, našu školu a jej plnenie EU plánu rozvoja, región a v konečnom dôsledku pre rozvoj OVP v SR a pre spoločný EU pracovný trh. Naši účastníci sú si všetkých prínosov vedomí a preto vysoko motivovaní participovať na projekte Erasmus+.
Koordinátor:Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
Banská Štiavnica