Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozšírme si zahraničné obzory
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008634
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:52090 €
Sumár projektu:Do projektu sme zapojili dva odbory: obchodnú akadémiu a technické lýceum - realitné maklérstvo. Z odboru obchodná akadémia vycestuje na stáž 11 študentov štvrtého ročníka na tri týždne, kým z odboru technické lýceum - realitné maklérstvo taktiež vycestuje 11 študentov 4. ročníka na tri týždne. Oba odbory vycestujú do Rakúska, presnejšie do Viedne. Čas stáže sme vymedzili na október/november 2015. Ciele programu pre odbor technické lýceum - realitné maklérstvo spočívajú v nadobudnutíodborných zručností, v poznaní procesu kúpy a predaja nehnuteľností v reálnom prostredí, ako ajv zdokonalení jazykových kompetencií avzručnosti správnej komunikácie so zákazníkom. Študenti obchodnej akadémie sa zdokonaľujú v odbornejekonomickej terminológií v danom cudzom jazyku. Ďalším cieľom projektu je rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností v oblasti ekonomickej, marketingovej a personálnej agendy. Projekt je zameraný na medzinárodnú spoluprácu vo firmách s anglicky (nemecky) hovoriacim personálom. Realizáciou projektu rozšírime znalosti študentov v ovládaní a používaní cudzieho jazyka na odbornej úrovni. Absolventi stredných škôl disponujú s nízkou jazykovou gramotnosťou, čo sťažuje ich uplatnenie na trhu práce. Globalizácia spoločnosti, existencia nadnárodných spoločností si nevyhnutne vyžaduje človeka s dobrou jazykovou vybavenosťou nielen na bežnej hovorovej úrovni ale i na odbornej. Žiaci získajú odborné praktické skúseností v oblasti činností realitnej kanceláriev zahraničí a v oblasti vedenia ekonomickej, účtovnej a daňovej agendy doma aj v zahraničí. a/Mobilita študentov odboru obchodná akadémia bude zameraná na zlepšenie odborných kompetencií v oblasti marketingu, ekonómie a personálnej agendy. Od projektu očakávame: - rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností vo všeobecnej a obchodnej korešpondencii -nadobudnúť zručnosti v príprave, realizácii a zhrnutí rokovania -spoznať v praxi fungovanie marketingovej agendy (napr. marketingový výskum, príprava dotazníkov, zber dát pre marketingový výskum, činnosť marketingového personálu) -spoznať v praxi fungovanie personálnej agendy (príprava zmlúv, systém odmeňovania, spracovanie dochádzky, príprava mzdových lístkov) -okrem odborných kompetencií očakávame zlepšenie najmä jazykových kompetencií v anglickom a v nemeckom jazyku, -spoznanie kultúry a života v Rakúsku b/ Študijný odbor technické lýceum - realitné maklérstvo pripravuje študentov na predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností, odborné predmety sa sústreďujú aj na vybrané aspekty stavebníctva a ekonómie. Od zahraničnej odbornej praxe študentov očakávame: - najmä zdokonalenie sa v odbornej terminológii, ktorá je v oblasti realitného maklérstva dôležitou zložkou, najmä keď ide o pracovnú pozíciu vo veľkomeste, - rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností v obhliadke nehnuteľností a príprave fotodokumentácie -nadobudnúť zručnosti v príprave obhliadky pre záujemcov o nehnuteľnosť -spoznať v praxi fungovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností (vybavovanie administratívnych záležitostí, stanovenie ponukovej ceny, rokovanie o predaji, atď.) -okrem odborných kompetencií očakávame zlepšenie najmä jazykových kompetencií v anglickom a v nemeckom jazyku, -spoznanie kultúry a života v Rakúsku
Koordinátor:Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Košice