Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxou k zamestnaniu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008633
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19510 €
Sumár projektu:Odborná stáž účastníkov sa realizuje v Maďarsku (Budapešť). Doba stáže - 3 týždne Predpokladaný termín stáže - september 2015. Partnerská organizácia - MÁV GÉPÉSZET Zrt. Počet účastníkov - 10 Účastníci sú študentmi 2. ročníka vyššieho odborného štúdia našej školy v odbore strojárstvo. Hlavným cieľom odbornej praxe je spojenie teoretických vedomostí s praktickou činnosťou študentov a ich rozvoj v zahraničnom kontexte. Praktická činnosť je zameraná na získavanie nových poznatkov vo výrobe brzdových systémov pre najnovšie IC vlaky na prepravu osôb, ďalej na získavanie nových manuálnych zručností v strojárenských prácach, v práci so strojárskymi prvkami a v praktickej aplikácii automatizačných prostriedkov; praktická činnosť s mechatronickými systémami, resp. využívanie rôznych grafických systémov na znázornenie strojových zariadení a ich častí, moderných systém výroby ako CAD/CAM/CAE alebo výroby a programovania zabezpečené CNC strojmi. Ciele projektu boli zadefinované na základe potrieb účastníkov, berúc do úvahy aj to, že v škole chýbajú kvalitné a moderné strojové zariadenia: - škola nedisponuje vo svojich dielňach modernými technologickými a technickými zariadeniami, aby zabezpečovala kontinuálnu odborný rast účastníkov - účastníci nemajú možnosť osvojiť si nové metódy, techniky v danom odbore v rámci školskej praxe - veľké podnikateľské subjekty nášho regiónu (napr. TRADETECH, spol. s r.o., IMC PLUS s.r.o., U.S. Steel, Košice) žiadajú od uchádzačov o zamestnanie používanie moderných technických zariadení, softvérov a programov v odbore strojárstva - zvýšiť šancu našich absolventov na trhu prace so získavaním zahraničných odborných vedomostí a Europass Certifikátov Keďže ide o študentov vyššieho odborného štúdia, projekt je zameraný nielen na ich odborný rast, ale aj na ich samostatnosť a predkladanie vlastných návrhov a riešení vo vykonávaní prác. Cieľové vedomosti a zručnosti, ktoré by si mali študenti počas praxe osvojiť sú: - získať poznatky o výrobe brzdových systémov pre najnovšie IC vlaky na prepravu osôb, - vedieť sa orientovať v strojníckych tabuľkách vo veľkej firmy, - poznať komplexné strojárske náradie a nástroje, - vedieť navrhnúť technologický postup výroby súčiastok, - poznať komplexné strojové súčiastky, ich značky, prípravu súčiastok na montáž, - vedieť navrhnúť vhodný materiál pre konštrukčné prvky a komponenty - vedieť vykonať kontrolu kvality Cieľom odbornej praxe je priblížiť žiakom výrobnú atmosféru vo veľkom podniku a zároveň porovnať ich vlastné odborné vedomosti s praxou. Žiaci sa aktívne zapájajú do každodenného života podniku. Náplň práce určuje organizácia, umožňujúca vykonanie odbornej praxe žiakom, po dohode a spoločnom vypracovaní pracovného programu so školou. Počas zahraničného odborného pobytu majú žiaci možnosť vidieť stroje, prístroje a zariadenia, technológie, používané vo veľkej, úspešnej firme v zahraničí, rozvíjať schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, zvyšovať sebavedomie, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne, zlepšiť ochotu mobility žiakov, uľahčiť žiakom prechod zo vzdelávacieho do pracovného procesu a tým zvýšiť pravdepodobnúmieru zamestnanosti našich absolventov. Všeobecným cieľom projektu je prostredníctvom zahraničného pobytu prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami, ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení riadnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Projekt je zameraný najmä na rozvoj mobility a odbornej prípravy v rámci spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality. Prostredníctvom projektu by sme chceli zdokonaľovať zručnosti a kvalifikáciu žiakov, zlepšovať prístup k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a k celoživotnému získavaniu znalostí a kvalifikácie, zdôrazňovať význam a posilňovať úlohu odborného vzdelávania v procese inovácie.
Koordinátor:Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
Košice