Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitou k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008627
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35552 €
Sumár projektu:V našom regióne nezamestnanosť dosahuje vysokú tendenciu. Okolité súkromné firmy hľadajú takých odborníkov, ktorí okrem osvojených školských vedomostí dodajú firmám ešte viac. Najefektívnejším spôsobom získania dodatočných odborných skúseností je zúčastnenie sa mobilitných projektov. To je hlavným dôvodom realizovania tohto projektu - teda aby sa účastníkom projektu zvýšili odborné kompetencie. Na odbornú prax v Budapešti plánuje naša škola vyslať 16 študentov - 8 študentov zo študijného odboru mechanik elektrotechnik, 4 z učebného odboru autoopravár-mechanik a 4 z učebného odboru kaderník a pedagogických zamestnancov, ako sprievod skupiny na 3 týždne v septembri 2015. Študenti študijného odboru mechanik elektrotechnik (zameranie slaboprúd aj silnoprúd) budú pracovať v podnikoch so zameraním na oblasť elektrotechnika, slaboprúd aj silnoprúd (Radar Tronic Kft. a Elektromont Kft.). Študentky učebného odboru kaderník budú pracovať v kaderníckom salóne In Hair 17 Kft.. Študenti učebného odboru autoopravár-mechanik budú vykonávať predovšetkým prácu autoopravára v autoservise BCS Budakeszi Kft.. Všetci žiaci budú vykonávať prácu počas odbornej stáže pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej výchovy pri dodržaní pravidiel o bezpečnosti a ochrane pri práci. Hlavné ciele projektu: - oboznámenie sa s novými technológiami, technikami a pracovnými postupmi v danom odbore - zvyšovanie mobility študentov - podnietenie inovatívneho myslenia a konania - získanie skúseností s adaptáciou k neznámemu prostrediu - návyk na európsky štandard práce Od projektu sa očakáva, že účastníci: -oboznámia sa s novými technológiami, technikami daného odboru (napr. EasyHair, diagnostické zariadenie Bosch, Surfaced Mounted Technology) - rozvinú odbornú terminológiu v maďarskom jazyku, ktorá im umožní zamestnať sa aj v Maďarsku po absolvovení odboru - budú pracovať aj s takými prístrojmi, technikami a materiálmi, ktoré sú na Slovensku menej zaužívané (európsky štandard) - sa stanú sebaistejšími, čo im napomôže k tomu, aby si založili vlastné podnikanie v regióne - budú motivovať spolužiakov, aby dosiahli čo najlepšie výsledky v škole a tak zvýšili svoju šancu zúčastniť sa nasledovného projektu - získajú zahraničné kontakty - networking Potenciálne dlhodobé prínosy: - zníženie nezamestnanosti - zvyšovanie imidžu školy ako aj počtu budúcich študentov - zvyšovanie kvality učebných plánov- aktualizácia učebných osnov - vybudovanie dlhodobých partnerských vzťahov so hosťujúcimi firmami - orientácia na celoživotné vzdelávanie – každoročné zvýšenie počtu zapojených účastníkov do mobilitného projektu
Koordinátor:Stredná odborná škola- Szakközépiskola Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec