Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácie v odbornej praxi
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008621
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:50134 €
Sumár projektu:Z dôvodu napredovania spoločnosti, integrácie našej mladejiny medzi vyspeléiny modernej Európy a požiadaviek trhu práce je potreba podpory inovácií a európskeho rozmeru v systéme OVP, zdokonaľovania prostredníctvom sledovania pozitív a komparácie stále výraznejšia a to hlavne v odboroch, ktoré sa v našich podmienkach len rozvíjajú. Takýmito odbormi sújednoznačne aj tie, ktoré majú žiaci možnosť študovať na PaSA (učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, pedagogické lýceum, sociálno - výchovný pracovník a animátor voľného času). Ciele projektu odrážajú potrebu získania možnosti mobility jednotlivca, zvýšenie kvalifikácie, skvalitnenie odbornej prípravy žiaka, získania poznatkov a skúseností z praxe v danom odbore v zahraničí a následného zaradenia pozitívnych inovácií do budúcej odbornej praxe. Zároveň realizácia mobility v Aktivite 1 rieši potrebu zdokonalenia komunikačných kompetencií v anglickom jazyku a rozšírenia odbornej slovnej zásoby, čím sa podporia možnosti uplatnenia absolventa na trhu práce. Projektu sa zúčastnia 24 žiaci PaSA v OVP (po 12 žiakov pre každú aktivitu) v odboroch: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, pedagogické lýceum, sociálno-výchovný pracovník a animátor voľného času, 2 vyučujúce anglického jazyka (pre Aktivitu 1) a dve vyučujúce odborných predmetov (pre Aktivitu 2), ktoré budú počas mobility pôsobiť ako spevádzajúce osoby a tútorky. Počas 2týždňovej mobility žiaci 4. ročníka vykonajú svoju povinnú súvislú prax súbežne v inštitúciách porovnateľných s ekvivalentmi slovenských praxových miest vo Veľkej Británii a Českej republike v dvoch aktivitách. V priebehu praxe budú všetky inovatívne pozorovania zaznamenané v dennom dokumentačnom materiály žiaka. Táto odborná prax bude školou riadne uznaná, zrealizuje sa v riadnom termíne. Žiaci zúročia nové poznatky a inovácie v praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, tj. pri maturitnom výstupe resp. obhajobe projektov na MS, ktoré budú zamerané na zlepšenie kvality a uplatnenie inovácií v praxi v budúcom zamestnaní.Popri vyššie uvedenom výstupe účastníci mobility uskutočnia prezentácie vypracované na základe svojich záznamov a denného dokumentačného materiálu, prostredníctvom ktorých prenesú všetky inovačné metódy, postupy a formy na ostatných žiakov v OVP v danom odbore. Za dlhodobý prínos považujeme zlepšenie výsledkov v odbornom vzdelávaní a zefektívnenie budúcej odbornej praxe účastníka. Mobilita sa uskutoční v novembri 2015 v školách, zariadeniach predškolskej výchovy, sociálnej práce a inštitúciách pracujúcich v cestovnom ruchu resp. s voľnočasovými aktivitami mládeže. Ukončenie projektu je plánované na jún 2015 .
Koordinátor:Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, 934 29 Levice
Levice