Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teória - poklad, prax - kľúč k nemu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008609
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:51274 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom predkladaného projektu „Teória - poklad, prax - kľúč k nemu“ je zvýšiť prepojenosť teoretickéhoštúdia žiakov Spojenej školy Tvrdošíns praktickou činnosťou v stredisku praktického vyučovania Strednej priemyselnej školyPraha Trebešín.Naša škola má problémy pri zabezpečovaní praxe študentov v dôsledku absencie daných typov podnikov vo výrobnej sfére. Niektoré podniky síce súhlasia s vykonávaním praxe žiakov, ale mnohé z nich nemajú skutočný záujem o ich odborný a profesijný rast. V rámci sociálnych kompetencií chceme dosiahnuť aby žiaci a sprevádzajúci učitelia spoznali nový vzdelávací systém a nový trh práce a v budúcnosti sa nebáli vycestovať za prácou i mimo trvalého bydliska. Projektom chceme prispieť k riešeniu tohto problému a k uspokojeniu potrieb cieľovej skupiny. V projekte sa zúčastnia dvaja partneri: Spojená škola Tvrdošín ako vysielajúca organizácia a Stredná priemyselná škola Praha Trebešín ako prijímajúca organizácia, ktorej zástupcovia svoj súhlas vyjadrili v súhlasnom liste, ktorý je súčasťou prílohy. Prijímajúca organizácia vytvorí cieľovej skupine vhodné pracovné podmienky v súlade s ich študijným zameraním, žiaci budú využívať moderné technické zariadenia, ktoré bohužiaľ naša škola nevlastní, takže žiaci sa s nimi nestretávajú ani počas odbornej praxe na škole ani v okolitých firmách. Špecifické ciele projektu sú: • Získať praktické zručnosti a skúsenosti v oblastiach, ktoré súvisia s ich odborným zameraním, •prehĺbiťpraktické poznatky o programovaní CNC, •vytvoriť postup výroby súčiastok a ich montáže do funkčného celku, •vymodelovať súčiastky v parametrickom CAD/CAM systéme, •vygenerovať výkresovú dokumentáciu, •prehĺbiť praktické poznatky o konštrukcii PC, • navrhnúť a realizovať sieťové prepojenia, •získať nové vedomosti o PC simulácii. Pridanou hodnotou projektu pre žiakov a vyučujúcich bude: 1. Zoznámenie sa s históriou a súčasnosťou Českej republiky a jej hlavného mesta Prahy, pretože žiadne dva európske národy nemajú k sebe tak blízko ako práve Česi a Slováci. 2. upevnenie európskej súdržnosti tým, že účastníci „precítia“ chápanie podobnosti spoločenských problémov dvoch krajín EÚ napriekodlišnosti ichkultúr. S našim partnerom nás spája dlhoročné osobné priateľstvo. V rokoch 2008 - 2010 sme boli partnermi v projekte Comenius – Tvorba spoločných on – line novín. Každoročne v máji sa uskutočňuje výmenný pobyt žiakov a zamestnancov našich škôl. V rámci projektu sa uskutoční jedna mobilita – od 23.2016 do 10.06.2016 . Cieľová skupina projektu jetvorená z 21 žiakov, všetko chlapci vo veku 16 – 17 rokov z regiónu Oravy: 7 žiakov študijného odboru mechatronika, 7 žiakov študijného odboru počítačové siete a komunikačná technika a 7 žiakov študijného odboru technické lýceum – zameranie informatika.Kritériom pri výbere žiakov budú nielen ich študijné výsledky, ale aj snaha vzdelávať sa, sebadisciplína a miera ich osobnej motivácie. Sprevádzať ich budú dvaja učitelia odborných predmetov, ktorí ešte v zahraničí neboli. Účastníci stáže získajú od prijímajúcej organizácie Certifikát a od vysielajúcej organizácierozhodnutie riaditeľky školy o uznaní odbornej praxe. Účelom predkladaného projektu nie je len získanie financií, ale dosiahnutie trvalej zmeny,naštartovanie ďalších zmysluplných aktivít dlhodobejšieho charakteru, ktoré prispejú k prepojeniu teoretického štúdia s praxou na našej škole.
Koordinátor:Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
Tvrdosin